Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Fiziksel Planlama Çalışmaları

FİZİKSEL PLANLAMA

İnsan, toplum ve çevre ilişkilerinde toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini, gelişme eğilimlerini yönlendirerek, toprağın korunma ve kullanma dengesini rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanan her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarıdır.

BİTEN İŞLER

İmar Planı Çalışmaları

GAP Bölgesi’ndeki belediyelerde sağlıklı kentleşme ve düzenli gelişmeyi sağlamak, gelecekte yapılacak altyapı projelerine altlık teşkil etmek amacıyla; öncelikle halihazır haritaları GAP İdaresi’nce yaptırılan, gelişme potansiyeli yüksek olan kentsel yerleşmeler ile yeni kurulan belediyelerin ve imar planlarının yenilenmesine ihtiyaç duyulan diğer belediyelerin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının üretilmesi hedeflenmiştir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca (1993-2014) yılları arasında toplam 70 adet (Tablo 1) yerleşim yerinin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile planlamaya esas Jeolojik Etüt Raporları tamamlanmış ve ilgili kurumlarca onaylanmıştır.

Çevre Düzeni Planları

Bölge için yaptırılan ilk GAP Master Planı’na bağlı olarak, Bölgesel Ulaşım Altyapı çalışmaları kapsamında, 9 adet 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı yaptırılmıştır. (1993)

Birecik Baraj Gölü ve Çevresi Alt-Bölge Gelişme Planı

Birecik Barajı’ndan etkilenen nüfusun yeniden yerleşimi için, Başkanlığımız tarafından, 1999 yılında, 1/25 000 ölçekli alt-bölge gelişme planı onaylanmıştır. Söz konusu plan; Türkiye’de katılımcı planlama anlayışı ile yaptırılan ilk yeniden yerleşim planlama çalışmasıdır.

Şanlıurfa Çevre Düzeni Plan Revizyonu ve Yapı Araştırması Analizi Projesi

Başkanlığımız tarafından 2002 yılında yaptırılmıştır.

DEVAM EDEN PROJELER

İmar Planı Çalışmaları

2014 yılı eylül ayı sonu itibari ile, İller Bankası A.Ş. ile Başkanlığımız arasında imzalanmış olan 08.07.2010 tarihli Teknik İşbirliği Protokolü kapsamında yaptırılması öngörülen Uzungeçit (Şırnak), Beşiri (Batman), Çermik (Diyarbakır), Samsat (Adıyaman) Karkamış (Gaziantep), Lice (Diyarbakır), Çakırhöyük (Adıyaman), Gercüş (Batman), Hazro (Diyarbakır), Kocaköy (Diyarbakır) ve Kumçatı (Şırnak) olmak üzere toplam 11 yerleşimin kent bütünü imar planı çalışmaları ile planlamaya esas jeolojik etüt raporları ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

Nusaybin-Cizre-İdil-Silopi Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planı

Nusaybin-Cizre-İdil-Silopi Sulama Alanları 1/25.000 Ölçekli Alt Bölge Gelişme Planı’nın temel amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hedeflenen kalkınmaya yönelik çalışmaların hayata geçmeye başlamasıyla Şırnak ve Mardin illerine bağlı Nusaybin, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde GAP Eylem Planı kapsamında sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda sulu tarıma geçişle birlikte yaşanacak sosyal, ekonomik ve mekansal değişim süreçlerinin yönlendirilmesi, alanın ana kaynak değeri olan verimli tarım arazilerinin ve sulama alanlarının korunmasıdır.

Bu doğrultuda, sulama alanlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli alt bölge gelişme planı, planlama bölgesindeki kentsel ve kırsal yerleşimlerde sosyo-ekonomik gelişmeye paralel olarak gereksinim duyulacak konut, ticaret, sanayi, turizm ve ulaşım altyapı ihtiyaçlarına yönelik mekansal planlama kararlarıyla, alanın ana kaynak değerlerine yönelik yatırım konularının belirlenmesini kapsamaktadır.

Plan, GAP İdaresi tarafından 07.09.2011 tarihinde ihale edilmiş, 29.09.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 10.10.2011 tarihinde işe başlamıştır. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanan planın; Mevcut Durum ve Sentez (I. Etap), Projeksiyon, Hedefler ve Taslak Planın Hazırlanması (II. Etap) ile Kesin Plan ve Onay (III. Etap) şeklinde 3 etaptan oluşan çalışmaları 31.10.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Plan, 04.02.2014 tarihinde Mardin Valiliği İl Genel Meclisi’nce onaylanmış, ancak Şırnak Valiliği İl Genel Meclisi’nce 06.11.2014 tarih ve 276 sayılı Meclis Kararı ile reddedilmiştir. GAP İdaresi’nin 24.12.2014 tarih ve 2368 sayılı yazısı ile planın ilgili kurumlara dağıtımı yapılmıştır.

Siverek-Hilvan Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planı

Siverek-Hilvan Sulama Alanları 1/25.000 Ölçekli Alt Bölge Gelişme Planı’nın temel amacı; GAP ile hedeflenen kalkınmaya yönelik çalışmaların hayata geçmeye başlamasıyla Şanlıurfa ilinin Siverek ve-Hilvan ilçelerinde, GAP Eylem Planı kapsamında sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda sulu tarıma geçişle birlikte yaşanacak sosyal, ekonomik ve mekansal değişim süreçlerinin yönlendirilmesi, alanın ana kaynak değeri olan verimli tarım arazilerinin ve sulama alanlarının korunmasıdır.

Bu doğrultuda, sulama alanlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli alt bölge gelişme planı, planlama bölgesindeki kentsel ve kırsal yerleşimlerde sosyo-ekonomik gelişmeye paralel olarak gereksinim duyulacak konut, ticaret, sanayi, turizm ve ulaşım altyapı ihtiyaçlarına yönelik mekansal planlama kararlarıyla, alanın ana kaynak değerlerine yönelik yatırım konularının belirlenmesini kapsamaktadır.

Plan, GAP İdaresi tarafından 21.11.2013 tarihinde ihale edilmiş ve 02.01.2014 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 15.01.2014 tarihinde işe başlama verilmiştir. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Onayı (I. Etap), Mevcut Durum ve Sentez (II. Etap), Projeksiyon, Hedefler ve Taslak Planın Hazırlanması (III. Etap) ile Kesin Plan ve Onay (IV. Etap) şeklinde 4 etaptan oluşan planın 1. etap çalışması 15.05.2014, 2. etap çalışması ise 12.12.2014 tarihinde tamamlanmıştır. 15.12.2014 tarihinde 3. etap çalışmaları için işe başlama verilmiş olup, plan çalışmaları devam etmektedir.

PLANLANAN PROJELER

İmar Planı Çalışmaları

Yapılan ihalelerden artan miktarlar doğrultusunda kent bütünü imar planı çalışmalarına devam edilecektir.

 İDAREMİZCE BUGÜNE KADAR YAPTIRILAN İMAR PLANLARI