Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesi Turizm Master Planı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI

Dosyalar
GAP BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI (PLANLAMA KARARLARI)
GAP BÖLGESİ TURİZM MASTER PLANI (MEVCUT DURUM)

Projenin Amacı: GAP Bölgesi turizmine yönelik yapılmış olan plan çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapılarak, yeni turizm politikalarına göre güncelleştirilmesi, koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dahilinde sürdürülebilirliğinin ve kullanımının sağlanması, Bölge’nin kültür ve turizm potansiyelinin tek tek ele alınmasından çok, bunların birbiriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip ve güçlü alternatif varış noktaları, cazibe merkezleri, yeni turizm türleri, turizm gelişme bölgeleri/koridorları ve güzergahların oluşturulması, bütüncül bir yaklaşımla turizm açısından zayıf kalan illerin de güçlendirilmesi, kurumsal sorumluluk ve yönetim planının ortaya konmasıdır.

Projenin Kapsamı: GAP Bölgesi Turizm Master Planı’nın ihalesi, GAP İdaresi Başkanlığınca 28.4.2010 tarihinde yapılmıştır. Plan çalışmaları; “Genel Değerlendirme”, “Mevcut Durum”, “Sentez ve Taslak Plan” ve “Kesin Plan ve Onay” olmak üzere dört etapta gerçekleştirilmiştir.

Genel Değerlendirme etabı, daha önce turizme yönelik hazırlanmış planların arazide değerlendirilmesi ve planın yapımına ilişkin yöntem geliştirilmesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bölge’deki turizm planlama çalışmaları derlenmiş, sektöre ilişkin istatistiki veri tabanı oluşturulmuş, planlama kararlarının uygulamaları noktasal olarak tespit edilmiş, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uygulama yapan diğer taraflarla yerinde görülmüştür.

Mevcut Durum etabında; GAP Bölgesi turizmi, planlamaya temel oluşturacak şekilde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda; mevcut duruma ilişkin verilerin birbirleriyle irdelenerek, potansiyellerin, sorunların ve olanakların açıklandığı, sektörel analizlerle birlikte nüfus ve sektörel yapıya ilişkin projeksiyonların hedeflendiği, sentez haritalarının da yer aldığı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında görsel malzeme de oluşturulmuştur.

Sentez ve Taslak Plan kapsamında; kesin planın hazırlanması öncesinde, Bölge’de yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler ile mevzuat değişiklikleri gibi planlama sürecini etkileyebilecek yeni durumların/verilerin belirlenerek plana yansıtılması, elde edilen tüm verilerin birbirleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmesi, mekansal/yönetsel/organizasyonel kararların oluşturulması ve plan kararlarının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Sentez çalışmaları doğrultusunda; planlama amacı, hedefleri, ilkeleri ve stratejileri belirlenerek gelişme senaryoları ve sektörel öngörüler oluşturulmuş, nüfus ve işgücü kabulleri ile buna bağlı mekansal/bölgesel projeksiyonlar yapılmış, genel arazi kullanımı verilerek alternatif plan paftaları üretilmiş ve plan açıklama raporları hazırlanmıştır. Ayrıca planlama kapsamında ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlama politikaları, yöntemleri ve stratejileri de belirlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Master Planı çalışmasının son safhasında, mevcut durum değerlendirmelerinin bir sonucu olarak Bölge ölçeğinde turizm sektörünün güçlenmesini sağlayacak kararlara yer verilmiştir.

Master Plan prensip olarak, Bölge’de halen yürütülmekte olan turizme yönelik tüm projelerin devamını desteklemekte ve bunlara ek olarak yeni turizm türlerini de önermektedir. Bu kapsamda;

  • Birecik Baraj Gölü’nün Zeugma, Halfeti ve Rumkale’nin turizm potansiyelinden yararlanılarak göl turizmine açılması, gölde konaklama ve yemek imkanları sunan tekneler çalıştırılması, proje kapsamında Şanlıurfa ve Gaziantep’e ortak hizmet verebilecek su sporları ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesi,
  • Midyat ve Mardin’in ortaklaşa düzenleyecekleri, geleneksel olacak “Turabdin Haftası” kültür şenliklerinin düzenlenmesi ve bu kapsamda yurt dışında yaşayan Bölge’yi terk etmiş Süryani kökenli vatandaşların Bölge’yi ziyaret imkanının sağlanması,
  • Kozluk Taşlıdere (Holi) termal su bölgesinin turizm merkezi ilan edilmesi ve planlanması,
  • Bölge içi rekreasyon yatırımlarının öncelikli olarak ele alınarak tamamlanması ve özellikle Diyarbakır Dicle kıyısı düzenlenmesinin gereği olan iki adet regülatörün tamamlanması

Plan Kararlarında ortaya çıkan ve Bölge turizmi için önemli yenilikçi projeler oluşturulmuştur.

Mevcut Durum: Plan çalışmaları 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. Turizm Master Planı Plan Kararlarında yer alan; “Birecik Baraj Gölü Nehir Turizmi Projesi”, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi” ve  “Birecik Baraj Gölü Aşağı Çardak Rekreasyon Alanının Oluşturulması Projesi” GAP İdaresi Başkanlığınca yürütülmektedir.