Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi  Bilgi Notu

 

http://www.gapgreen.org

Proje Adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi

Projenin Yatırıma Alındığı Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2019

Gerekçe: Sınırlı olan dogal kaynakları daha akılcı kullanarak, çevreye ve insan saglıgına olan olumsuz etkileri minimum seviyeye indirmek, yeni kaynaklara ilaveten yeni teknolojilerle enerjiyi çesitlendirmek, alternatif enerji kaynaklarını en faydalı sekilde hizmete sunarak ülkenin kalkınması ve refah artısını saglayacak, daha temiz, daha güvenli, daha verimli, daha ucuz ve ticari açıdan ulasılabilir ve sürdürülebilir enerji arzını saglamaktır.

 

Amacı:  Proje, Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm potansiyelinin kullanılması, Enerji Verimliliğinin arttırılması ve yayılmasını temin etmek ile Güneydoğu Anadolu Bölgesini “Yeşil Büyüme Merkezi”ne dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Hedef:  Projenin hedefleri şunlardır:

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Bölge’de yaygınlaşmasını sağlamak
 • Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına katkıda bulunmak
 • Düşük karbon ayak izini esas alan bir kalkınma modelinin, ekonomik sistemi oluşturan tüm alt sektörlerde yapılacak uygulamalar ile hayata geçirilmesine ve Bölge’nin rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak

 

     A.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Teknik Desteğiyle Yapılan Faaliyetler

UNDP’ nin teknik desteği ile yürütülen projenin proje dokümanı Dışişleri Bakanlığı, UNDP ve GAP BKİ tarafından imzalanmıştır. Ayrıca UNDP ve GAP BKİ arasında Maliyet Paylaşımı Anlaşması da imzalanmıştır. İlk adım olarak projede çalışacak ulusal ve uluslararası danışman ekibi kurulmuştur. Bu ekip öncelikle ayrıntılı bir mevcut durum analizi yapmışlar, Başlangıç raporu, Eylem Planı ve Stratejik Eylem Planı hazırlamışlardır.

Ekonomik ve teknik uygulanabilirlik ölçütleri göz önünde bulundurularak ve dünyadaki uygulamalar dikkate alınarak, GAP Bölgesi’nin gelişimini ve rekabet edebilirliğini artıracak öncelikli projeler belirlenmiştir. 2012 yılında projenin 2.fazına geçilmiş ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda bir dizi entegre pilot proje geliştirilmiş, fizibiliteleri tamamlanmış ve uygulamalara başlanmıştır. UNDP teknik desteğitle yürütülen kısım 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

 • Harran Üniversitesi yerleşkesinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği AR-GE Merkezi’nin kurulması çalışmaları Ocak 2017 itibariyle tamamlanmıştır.
 • Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmaları için Gaziantep ilinde EVD Kuluçka Merkezi kurulumu tamamlanmıştır. Bu çerçevede GAP İdaresi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü imzalanmış, ilgili adaylara eğitimler verilmiş, ortak kullanım laboratuvarı ölçüm cihazları teslim edilmiş, bina tadilatı ve şirket kurulum çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, GAP EVD Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi binası, tadilat sonrasında gerçekleştirilen ölçümler ve enerji modellemeleri sonrasında, EnerPHit sertifikası almaya hak kazanmıştır.
 • Binalarının enerji verimliliği açısından iyileştirilmesi amacıyla Şanlıurfa İdare Mahkemesi binasında ısı ve ses yalıtımı çalışması tamamlanmıştır.
 • Güneş Enerjili Mikro Sulama Sistemi kurulumu için beş adet pilot alan belirlenmiş, bu alanlardan dördünde sistem kurulumu çalışmaları tamamlanmış ve bunlara uzaktan ölçüm ve izleme sistemi yerleştirilmiş, sonuçların analizi çalışması tamamlanmıştır.
 • Bölge’de yer alan turistik tesislerde karbon-nötr kavramı çerçevesinde bir teknik analiz çalışması yürütülmüş, karbon ayak izini azaltma potansiyeli yüksek üç otelde çalışmalar derinleştirilmiş ve analiz raporları hazırlanmıştır.
 • GAP illerinde faaliyet göstermekte olan sanayi  kuruluşlarında, sektörel bazda enerji verimliliği ihtiyaçlarını belirlemek üzere, bir teknik analiz çalışması  yürütülmüştür. Ön etüt çalışmaları,  Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, ve Kilis’te gerçekleştirilen ve 38 endüstriyel tesisi kapsayan saha ziyaretleri ile tamamlanmıştır.
 • Sanayi işletmelerinde gerçekleştirilen ön etüt çalışmaları sırasında elde edilen bulgular doğrultusunda pilot uygulamalar gerçekleştirmek üzere, 07 Ekim 2015 tarihinde GAP İdaresi ile İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları arasında, sanayide enerji verimliliği pilot uygulamaları ortak mali destek programı kapsamında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Sanayide EV ortak mali destek programı kapsamındaki teklif çağrıları, Kalkınma Bakanlığı’nın onayını takiben, Mart 2016 döneminden itibaren başlatılmıştır ve uygulama süreci devam etmektedir.
 • Tarımsal ve hayvansal atıklardan enerji üretimi alanında mevcut potansiyeli belirlemek amacı ile Bölge çapında bir veri derleme çalışması yürütülmüştür.
 • Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde hayvansal atıklardan enerji eldesine yönelik bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.
 • Şanlıurfa ve Diyarbakır Bismil’de tarımsal atıklardan pelet üretimi konusunda analiz çalışmaları yürütülmüştür. Diyarbakır Bismil’de bitkisel pelet üretim ve pazarlama kooperatifi kurulmuş ve söz konusu kooperatifi desteklemek üzere bir protokol imzalanmıştır. Makine-ekipman teminine yönelik ihale süreci tamamlanmıştır. Kurulumun 2017 yılının ilk yarısında tamamlanmış ve tesisin işletmeye açılmıştır.
 • Bölge’de yer alan kurumlarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında mevcut ihtiyaçlar tespit edilmiş ve bir kurumsal kapasite geliştirme eylem planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda çeşitli eğitimler, çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmiştir.
 • Çeşitli uluslar arası ağ geliştirme faaliyetleri yapılmıştır.
 • Öğrenciler ve Halka yönelik Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği  konularında bilinçlendirme faaliyetleri yapılmıştır.

 

     B.Diğer Kurumlarla  Yapılan Faaliyetler

     1.“Hayvansal Atık Kökenli Model Biyogaz Tesisinin Kurulması” Projesi

Proje Adı: Hayvansal Atık Kökenli Model Biyogaz Tesisinin Kurulması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 16.12.2015- 16.12.2017

Proje Süresi: 2 Yıl

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Dicle Üniversitesi

Proje Ortakları: -

Amacı: Projenin amacı, büyükbaş hayvan üreticileri için maliyeti düşük, küçük ölçekli bir pilot biyogaz tesisinin kurulmasıdır.

Hedefleri: Projede, kırsal kesime yönelik, yüksek verimli, yatırım, işletim ve bakım maliyetleri oldukça düşülmüş, kolay kurulum ve kullanım özelliklerine sahip, orta teknolojili, 20 m3 kapasiteli bir biyogaz tesisi, 30 büyükbaş hayvan kapasiteli Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Tesislerinde bulunan besi inekçiliği işletmesinde kurulacak ve mezofilik bölgede 1,5 m3-biyogaz/m3-reaktör.gün gibi yüksek biyogaz üretim değerlerine ulaşılması hedeflenmektedir. Oluşturulması düşünülen pilot ölçekli sistemde elde edilen biyogaz, piyasada bulunan cihazlarda küçük modifikasyonlar yapılarak, pişirme, sıcak su kullanımı, ısınma ve elektrik üretimi amacıyla kullanılacaktır. Bu sistem üzerinde yapılacak olan pH, sıcaklık, yükleme oranı, karıştırma şekli vb. teknik üretim çalışmaları sonunda optimum koşullar belirlenerek, ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve işletme parametreleri Diyarbakır ili ve çevre illerde modern işletmelere sahip lider üreticilerle paylaşılacaktır.

Durum: Sistem kurulumu tamamlanmıştır.

     2.“Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi”

Proje Adı: Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 04.11.2016 - 04.02.2018

Proje Süresi: 15 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Proje Ortakları: -

Amacı: Bu projede GAPTAEM’e ait koruklu işletmesinden geçen ana sulama kanalı üzerine 200-250 kWp civarında bir güçle güneş pili sisteminin kurulumu yapılacaktır. Kurulacak olan sistem şebekeye bağlantılı ve bağlantısız olacak şekilde kurulacaktır. Sulama dışındaki dönemlerde şebekeye elektrik verilebilecek, sulama dönemlerinde ise özellikle gündüz elektrik kesintisi olduğunda direk şebekeden bağımsız sulama pompasına elektrik verebilecek şekilde kurulması amaçlanmıştır. Ayrıca kanal üstüne ek bir 10 kWp civarında sistemle diğer enerji ihtiyaçları gece- gündüz kesintisiz karşılayacak şekilde 20-50 kWh’lik akülü sistem de kurulması amaçlanmıştır.

Hedefleri:

 • GAPTAEM koruklu işletmesinin; araştırma ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.
 • İşletmenin tüm elektrik ihtiyacının güneş pili sistemiyle karşılanmasıyla GAP Bölgesinde uygulamaya dönük ilk solar tarımsal işletmeyi kurmak,
 • Mardin ana sulama kanalı, Suruç ana sulama kanalı gibi diğer ana sulama kanallarına örnek olacak pilot sistemin kurulması,
 • İşletmenin yanından geçen ana sulama kanalının yaklaşık 3000 m2’sinin güneş pilleri ile kapatılmasıyla suyun buharlaşmasını önleyerek sadece kurulacak alanda sezonluk yaklaşık 5400 ton suyun buharlaşması engellemek,
 • Güneş pillerindeki yüksek sıcaklıktan dolayı oluşan performans düşüşünü suyun düşük sıcaklığı sayesinde engellemek,
 • Güneş pillerinin 1. Sınıf arazi üzerinde kurulumunu önleyecek alternatif, vitrin görevi yapacak örnek sistemin kurulmasını sağlamak,
 • Sulama kanalların yakınlarında olup ta daha yüksek olduğu için sulanamayan arazilerde bile sulama imkanı oluşturmak ve sulanan alanların arttırılmasına katkı sağlamak içinde örnek model oluşturmak,
 • AC Elektrik enerjisinin bulunmadığı, naklinin maliyetli olduğu yerlerde veya AC şebeke olduğu halde sulama döneminde sorunlu olduğu alanlarda alternatif bir potansiyel oluşturmaktır.

Ayrıca kurulum bittikten sonra tanıtılması ve yaygınlaşmasını sağlamak için tarla günleri, mühendis ve çiftçi kursları vb etkinlikler düzenlenerek yörede yaygınlaştırılması yönünde bilinçli bir kullanıcı zinciri oluşturulmaya çalışılacaktır.

Durum: Kurulum süreci devam etmektedir.

     3.“GAP Yeşil Enerji Bölgesi (YEB) Kamusal Entegrasyon Projesi”

Proje Adı: GAP Yeşil Enerji Bölgesi (YEB) Kamusal Entegrasyon Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 16.11.2016- 16.09.2017

Proje Süresi: 10 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV)

Proje Ortakları: -

Amacı: Projede GAP Bölgesi mevcut enerji verimlilik analizlerinin yapılması, envanter çıkarımları, iyileştirme önermelerinin saptanması, “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YEEV)” konularında farkındalık oluşturma ve bu sektörlere yönelik personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefleri:

 • Kamu ve Hizmet için Enerji Kimlik Belgesi Çıkarılması ve Teknik Altyapı için Envanter Hazırlanması
 • Bölge Coğrafi ve İklim Koşullarına Uygun Pasif Yapı Teknolojilerinin İncelenmesi
 • Kalifiye Ara Eleman Eğitimi
 • GAP Uluslararası YEEV Sempozyumu düzenlenmesi
 • Uluslararası YEEV Ağı Entegrasyonu

Durum: Proje Faaliyetleri devam etmektedir.

     4.“Sürdürülebilir Yeşil Prototip Yapı Uygulaması” Projesi

Proje Adı: Sürdürülebilir Yeşil Prototip Yapı Uygulaması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 19.12.2016- 19.12.2017

Proje Süresi: 12 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Gaziantep Üniversitesi

Proje Ortakları: -

Amacı: Projenin genel amacı emisyon değerleri azaltılmış, yeşil, sürdürülebilir, altyapı ihtiyacı bulunmayan, ucuz, kendi enerjisini ve suyunu sağlayabilen, hızlı kurulabilen bir prototip yapının uygulamasıdır

Hedefleri: . Türkiye de kurulumu ilk kez yapılacak yeşil yapı aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Merkezi olarak kullanılacaktır. Üniversitemiz enerji tüketim değerleri izlenerek, orta vadede planlanan yeni projeler ve bilimsel çalışmaların yapılacağı bir araştırma merkezinin kurulması projenin bir diğer amacıdır.  Bununla birlikte öğrenciler için yeşil bina uygulamasının yerinde görülmesi ve yenilikçi fikirlerinin deneme yanılma yolu ile test edebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapı içerisinde laboratuvar ve derslikler bulunacaktır. Bu laboratuvarda yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili deneyler yapılarak öğrencilere deneyerek ve görerek farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Durum: Sistem kurulumu tamamlanmıştır.

     5.“GAP Bölgesinde Endüstriyel İşletmelerin Karbon Emisyonunun Düşürülmesi ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmanın Desteklenmesi” Projesi

Proje Adı: GAP Bölgesinde Endüstriyel İşletmelerin Karbon Emisyonunun Düşürülmesi ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmanın Desteklenmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ağustos 2016-Mart 2017

Proje Süresi: 8 Ay

Fon Kaynağı: Foreign & Commonwealth Office tarafından British Prosperity Fund (Britanya Refah fonu) programı çerçevesinde tamamı desteklenmektedir.

Uygulayıcı Kuruluş: GAP BKİ

Proje Ortakları: Harran Üniversitesi(GAP-YENEV)

Amacı: Bu projenin amacı, GAP Bölgesindeki sanayi sektörüne ait, belirlenen fırsatları hayata geçirmek için finansal model ve eylem planını da içeren bir düşük karbonlu endüstriye geçiş planı hazırlanmasıdır.

Hedefleri:

Projede, GAP bölgesi genelinde sektör temsilinin göz önünde bulundurularak, enerji profesyonelleri tarafından yapılacak olan 20 adet etüt çalışması yardımıyla sektörün  genel durumunun gözlemlenmesi ve buradan yola çıkarak Bölge sanayisi için düşük karbonlu ekonomiye geçiş için bir aksiyon planı oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje aktiviteleri ve sonuç raporunun hazırlanması süreci, bir İngiliz firmanın danışmanlığı alınarak sürdürülmüştür.

Faaliyetler:

Proje aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilmiştir:

Aşama 1: Yerel endüstriyel enerji verimliliği danışmanlarına eğitim verilmesi,

Aşama 2: Örneklem büyüklüğünün ve örnek endüstriyel tesislerin tanımlanması,

Aşama 3: Yerinde detaylı enerji etütlerinin yapılması ve tekno-ekonomik değerlendirme raporlarının geliştirilmesi,

Aşama 4: Belirlenen fırsatları uygulamak için finansman modelleri ve eylem planları da dâhil, Bölgemiz için düşük karbonlu bir sanayi planının geliştirilmesi.

Durum: Proje tamamlanmıştır.

     6.“GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Etüd Projesi” Projesi

Proje Adı: GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Etüd Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 28.11.2017- 28.11.2018

Proje Süresi: 12 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-MATPUM)

Proje Ortakları: -

Amacı: Düşük karbonlu ekonomiye geçiş, iklim değişikliğine karşı verilecek en somut yanıttır ve 21. yüzyılın kalkınma modeli olarak değerlendirilmelidir. Düşük karbon ekonomisinin temel amacı, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat ve enerji gibi sektörlerde mümkün olan en düşük seviyede karbon salımı ile üretim yapılması ve enerji elde edilmesini sağlamak, doğal kaynakların verimli ve etkin kullanımını gerçekleştirmektir. Düşük karbonlu ekonomi, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı en aza indiren ve tüketim modelleri ile ürünlerde ekolojik verimliliği yükselten bir yeşil büyüme modelidir. GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Projesi, düşük karbon ayak izini esas alan bir kalkınma modelinin hayata geçirilmesine aşağıda belirtilen alt projeler aracılığıyla katkı sağlamayı hedeflemektedir:

Hedefleri:

A. Sanayi Sektörlerinde Karbon-Nötr Üretime Geçiş Amaçlı Analiz, Uygulama ve Kapasite Arttırma Programlarının Geliştirilmesi

A.1. GAP Bölgesi’ndeki endüstriyel alt sektörleri temsil niteliğine sahip işletmelerde düşük karbonlu üretime geçiş potansiyellerinin etüt çalışmaları ile tespiti,

A.2. Sanayi sektöründe çevreye duyarlı teknoloji ve verimli kaynak kullanımı ile karbon salımı azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin incelenmesi ve kurumsal rol ve sorumlulukların analizi,

A.3. GAP Bölgesi’nde Sanayi Sektöründe Karbon Salımı Azaltımına Yönelik Stratejik Çerçeve’nin ve uygulamaya yönelik Eylem Planı’nın geliştirilmesi,

A.4. Sanayi tesislerinde düşük karbonlu üretime geçiş tedbirlerinin uygulanması ve modellenmesi kapsamında, endüstriyel alt sektörleri temsil niteliğine sahip işletmelerin belirlenmesi,

A.5. Pilot endüstriyel tesislerde düşük karbonlu üretime geçiş tedbirlerinin tanımlanması ve uygulama planlarının pilot proje tasarımları ile birlikte hazırlanması,

A.6. Sanayi sektöründe düşük karbonlu üretime geçiş kapsamında rol ve sorumluluğa sahip kurum ve kuruluşların eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışmalarına yönelik bir koordinasyon ve yönetişim yapısının ilgili çalışma planı ile birlikte kurulması ve operasyonel hale getirilmesi (Örneğin; Bu kapsamda kurulacak GAP Yeşil Enerji ve Karbon Yönetimi Komitesi içerisinde; Düşük Karbonlu Endüstriyel Üretim Alt Çalışma Grubu oluşturulacaktır),

A.7. Kurulacak komitedeki alt çalışma grubu üyelerinin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması alanlarında kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve uygulanması (Örneğin; eğitim programları, teknik çalışma gezileri, ağ oluşturma faaliyetleri, diğer destek araçları ve kılavuzlar).

B. Enerji-Etkin ve Düşük Karbon Ayak İzli Yaşanabilir Şehir Uygulamaları Bileşeni

B.1. GAP Bölgesi illerinin mevcut karbon envanterlerinin ve gelecekteki karbon tutulum potansiyellerinin analizi ve uluslararası örnek yerleşim birimleri ile karşılaştırılması,

B.2. İllerde karbon yönetimine ilişkin yasal düzenlemelerin incelenmesi ve kurumsal rol ve sorumlulukların analizi.

B.3. GAP Bölgesi İllerinde Sürdürülebilir Enerji ve Karbon Yönetimine Yönelik Stratejik Çerçeve’nin geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik Eylem Planı’nın geliştirilmesi,

B.4. İllerde sürdürülebilir enerji ve karbon yönetimi uygulaması ve modellenmesi kapsamında, temsil niteliğine sahip yerleşim birimlerinin belirlenmesi,

B.5. Pilot illerde karbon ayak izini azaltma yöntemlerinin ve karbon yönetimi uygulama planlarının pilot proje tasarımları ile birlikte geliştirilmesi,

B.6 İllerde enerji ve karbon yönetimi kapsamında rol ve sorumluluğa sahip kurum ve kuruluşların eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışmalarına yönelik bir koordinasyon ve yönetişim yapısının ilgili çalışma planı ile birlikte kurulması ve operasyonel hale getirilmesi (Örneğin; Bu kapsamda kurulacak GAP Yeşil Enerji ve Karbon Yönetimi Komitesi içerisinde; Kentsel Enerji ve Karbon Yönetimi Alt Çalışma Grubu oluşturulacaktır),

B.7. Kurulacak komitedeki alt çalışma grubu üyelerinin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması alanlarında kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve uygulanması (Örneğin; eğitim programları, teknik çalışma gezileri, ağ oluşturma faaliyetleri, diğer destek araçları ve kılavuzlar).

 

Durum: Proje çalışmaları devam etmektedir.

     7.“Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi”

Proje Adı: Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 21.11.2017 - 21.11.2019

Proje Süresi: 24 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Proje Ortakları: Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV)

Amacı:Projenin belli başlı amaçları şunlardır;

 • GAP bölgesinde bulunan sulama pompalarının genel karakteristikleriyle ve pompa enerji verimlilik durumunun tespiti,
 • Pompa envanter verilerinin derlenmesi ve genel yapıyı temsil edecek sayı ve nitelikte bir örnek kümeden bilgilerin toplanması,
 • Sulama Pompalarındaki işletme sorunlarının tespiti,
 • Üreticilerdeki kurulu pompa yapısının tespiti ve buna uygun olabilecek sulama yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Elektrik şebekesinde, trafo, pano ve pompa motoru vb. elektriksel parametrelerinden kaynaklı sorunların tespiti ve durum analizi,
 • Belirlenen sorunlar için çözüm önerilerinin ortaya konulması,
 • Pompa ve motorunun Merdiven altı imalat ve tamirinin işletmelerdeki çok yönlü zararın tespiti ve bu yönde çiftçilerin ve üreticilerin bilinçlendirilmesi,
 • Tesis edilecek verimli sulama sistemleri sayesinde eski tesis edilmiş haliyle karşılaştırılarak analiz edilecek. Bu sayede bölgedeki sulama pompalarına uygulanacak bu tip iyileştirmelerle elde edile bilenecek enerji verimliliği ve elde edilecek finansal kar potansiyeli ortaya konulması,
 • Enerji verimli pompalarının, ölçüm sistemlerinin ve enerji verimli otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması için havza bazlı bir hibe programı tasarlanması ve çiftçilerin verimli pompa sistemleri kullanmaya teşvik edilmesi için gerekli devlet politikalarına katkı sağlayacak öneriler ortaya konulması,
 • Pompa sistemlerinin verimini olumsuz yönde etkileyen genel aksaklıkların yanı sıra, Bölge koşullarından kaynaklanan olumsuzluklarında tespit edilmesi,
 • Sonuç olarak bu proje ile daha kapsamlı bir envanter ve ölçüm çalışması sonrasında, pompa sistem verimlerinin tespiti ve artırılması için Bölge şartlarına en uygun yöntemlerin ortaya çıkarılması ve bu yöntemlerin uygulanması için nasıl teşvik edilmesinin ortaya koymaktır.

Hedefleri: Proje bileşenleri aşağıda sıralanmıştır:

Faaliyet 1: Saha Analizi ve Örneklem Kümesi Oluşturulması

Faaliyet 2 : Cihaz ve Ölçüm sistemlerinin alınması

Faaliyet 3: Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Faaliyet 4: Saha Ölçümleri

Faaliyet 5: Örnek pilot alanların tespiti ve kurulumu

Faaliyet 6: Görünürlük ve Yaygınlaştırma faaliyetleri:

Faaliyet 7: Raporlama

Durum: Proje çalışmaları devam etmektedir.

     8.“GAP Yeşil Enerji Bölgesi İnteraktif Katılım Projesi” Projesi

Proje Adı: GAP Yeşil Enerji Bölgesi İnteraktif Katılım Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 28.11.2017- 28.04.2019

Proje Süresi: 15 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV)

Proje Ortakları: -

Amacı:

Yerelde uygulanması planlanan ama ülkede sathında da  gelişmekte olan sektöre önemli katkı sağlayacağı düşünülen bu projede; GAP Bölgesi mevcut enerji verimlilik analizlerinin yapılması, envanter çıkarımları, iyileştirme önermelerinin saptanması,  “yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği (YEEV)” konularında farkındalık oluşturma ve bu sektörlere yönelik personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Projede:

 • YEEV sektörlerinde istihdam imkanı bulabilecek olan kalifiye insan gücü oluşturulacaktır. Böylelikle, bölgenin YEEV yatırımcıları için bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlanacak olup, istihdam alanı genişletilerek bölgenin en önemli problemi olan işsizliğe karşı yeni tedbirler alınmış olunacaktır.
 •  Gerçekleştirilecek işbirlikleri ile bölge potansiyellerinin uluslararası bilinirliğinin arttırılması, yatırımcılar, akademisyenler ve politika geliştiricilerin bölge özelinde etkinliklerinin arttırılması sağlanacaktır.
 • Toplumun genelinde bilinç oluşturma ve özellikle genç neslin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında farkındalığını arttırma ve yenilikçi fikir geliştirmeye sevk edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda okul öncesi yaş grubundan başlamak üzere doktora seviyesindeki yetişkin bireylere kadar her yaş grubu için interaktif eğitim modülleri oluşturulması sağlanacaktır.

Hedefleri: Proje Kapsamında planlanan faaliyetler şunlardır:

Faaliyet 1: Yenilenebilir Enerji eğitimi simulasyon/stem sınıfı oluşturulması:

Faaliyet 2: Yenilenebilir Enerji açık alan interaktif öğrenme havzası oluşturma:

Faaliyet 3: Kamu Kurumlarına Yönelik Enerji Yöneticiliği Eğitimi:

Faaliyet 4: Kalifiye Ara Eleman Eğitimi:

Faaliyet 5: Prototip CSP entegreli absorbsiyonlu çiller imalatı:

Faaliyet 6: Liseler Yönelik Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kolay Çözüm ve İnovasyon Yarışması

Durum: Proje çalışmaları devam etmektedir.