Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP Bölgesi Ulaşım ve Altyapı Projesi (BUA)

GAP İdaresi tarafından yaptırılan “GAP Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması”, GAP Master Planı’nda belirlenen makro çerçeve dahilinde GAP Bölgesi’ndeki gelişmeleri kontrol edebilmek ve/veya yönlendirebilmek için bölge ve kent ölçeklerinde uygulanabilir plan, program ve projeler üretmeyi hedeflemiştir.

Çalışma ile GAP Bölgesi’nin 2005 yılı itibariyle endüstriyel gelişme potansiyeli, ümitvar sanayi türleri ve bunların mekânsal dağılımı ile ana ulaşım sistemi belirlenmiştir. Ayrıca nüfusu 2005 yılında 10.000’in üzerinde olması beklenen 45 kent için nazım ve uygulama imar planları yapılmış veya mevcut planlar revize edilmiş ve bu kentler için kanalizasyon, içme suyu, elektrik, tele-iletişim, katı atık toplama ve tasfiyesi ve arıtma projeleri yapılmıştır.

GAP Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması çerçevesinde aşağıdaki bileşenler ele alınmış ve bu bileşenler kapsamında, Toplam 135 Adet Proje, 35 Adet Plan,  2 Adet Fizibilite ve Etüd Çalışması yapılmıştır.

Bunlar;

 • 29’u 1/5.000 ölçekli içme suyu projesi,
 • 1’i 1/1.000 ölçekli içme suyu projesi,
 • 29’u 1/5.000 ölçekli kanalizasyon ve arıtma projesi,
 • 9’u 1/25.000 ölçekli atık su arıtma kavram projesi,
 • 4’ü 1/25.000 ölçekli katı atık projesi,
 • 17’si 1/5.000 ölçekli orta gerilim elektrik projesi,
 • 45’i 1/5.000 ölçekli tele-iletişim projesi ve
 • 1’i de 1/25.000 ölçekli Uluslararası Havaalanı projesi olmak üzere toplam 135 Proje;
 • 1/250.000 ölçekli GAP Bölgesi Genel Gelişme Planı,
 • Hızlı gelişme gösteren 9 yörenin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları,
 • 6 kentin 1/1000 ölçekli imar planları,
 • 19 kentin 1/5000 ölçekli nazım imar planları olmak üzere toplam 35 Plan;
 • Atatürk Baraj gölü geçişine ait fizibilite çalışması ve
 • GAP dış limanları ve potansiyel liman yeri etüt edilmiştir.

 

Mekansal Planlama

Mekansal planlama kapsamında sulama programı, sulanacak alan, iç-dış pazarlar ve taşıma fiyatları dikkate alınarak arz ve talep büyüklükleri tahmin edilmiştir. Muhtemel tarımsal üretim büyüklükleri, çeşitleri ve miktarları, tarımsal gelişmenin uyaracağı tarıma dayalı sanayinin kentlere dağılımı, bunun büyüklüğü, iç gücü talebi ve üretim değerleri ilçe bazında belirlenmiştir. Ayrıca il ve ilçe merkezleri bazında 2005 yılı işgücü ve nüfus büyüklükleri hesaplanmıştır.

 

Ulaşım

Ulaşım planlaması çerçevesinde; sulama programı, iç ve dış pazarlar, ürün ve taşıma fiyatları dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere dayalı olarak, muhtemel tarımsal üretim, işgücü ve nüfus büyüklükleri belirlenmiştir. Sanayi ürünleri ve diğer malların üretim tüketim miktarları ve bölgesel ithalat ve ihracatın ne olacağına ilişkin tespitler yapılarak, 2005 yılı yük ve yolcu trafiği tahminlerine göre GAP Bölgesi Ulaşım Şebekesi Planı hazırlanmıştır.

 

Özel Ulaşım Projeleri

Bu bileşen kapsamında;

 • GAP Uluslararası Havaalanı projesi,
 • Atatürk Baraj Gölü geçişine ait fizibilite çalışması ve
 • GAP dış limanları ve potansiyel liman yeri etüt edilmiştir.