Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
GAP'ın Sosyal Kalkınma Yaklaşımı

GAP'IN SOSYAL KALKINMA YAKLAŞIMI

GAP İdaresi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ni bir bölgesel sürdürülebilir insani gelişme projesi olarak ele almakta ve insanı kalkınmanın odağına yerleştirmektedir. Bu çerçevede GAP’ın hedefi salt ekonomik büyüme olarak görülmeyip, Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak ele alınmaktadır. Bu hedefe ulaşmak GAP’ı bir sosyal dönüşüm projesi olarak görmeyi ve bu dönüşümü gerçekleştirirken toplum katılımı, kalkınmada eşitlik ve adillik ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ilkelerine bağlılığı gerektirmektedir. Bu bakış açısı ile GAP İdaresi tarafından bir dizi sosyal amaçlı projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Sosyal projeler alanında yapılan çalışmaları 1) Araştırma Projeleri, 2) Planlama Çalışmaları ve 3) Uygulamalar şeklinde üç ana başlık altında toplamak uygun olacaktır.

1. Araştırma Projeleri

GAP İdaresi tarafından 1992 yılından itibaren Bölge’nin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını anlamaya, sosyal sorunlarını, genel olarak toplumun ve farklı sosyal grupların ihtiyaç, beklenti, tutum ve eğilimlerini belirlemeye, kalkınmanın özel hedef gruplarını (özellikle dezavantajlı konumda olanlar) tanımlamaya yönelik bir dizi sosyal araştırma yaptırılmıştır. 1992 - 1994 yılları arasında yaptırılan bu araştırmalar aşağıda sıralanmaktadır:

 • GAP Bölgesi Toplumsal Değişme Eğilimleri Araştırması
 • GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması
 • GAP Bölgesi’nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegre Edilmesi Araştırması
 • GAP Bölgesi Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları Araştırması
 • GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetimi Projesi Sosyo-Ekonomik Çalışmalar
 • Şanlıurfa - Harran Ovalarında Tarla-içi ve Köy Geliştirme Projesi - Sosyal Değerlendirme Çalışması

Bu araştırmaların yanısıra son yıllarda aşağıdaki araştırma projeleri gerçekleştirilmiştir:

 • Can Suyu: GAP
 • GAP Bölgesi’nde Sosyal Hizmet Stratejisi
 • Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Analizi/Yerel Yönetimlerin Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması
 • GAP Bölgesi’nde Tarımda Çalışanların Sağlığı Eylem Planı

2. Planlama Çalışmaları

 • GAP Sosyal Eylem Planı

3. Uygulamalar

 • Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM)
 • Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi
 • GAP Gençlik ve Kültür Evleri Projesi
 • GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri Projesi ve Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları Projesi (Sosyal Etki Değerlendirme Çalışması - Çocuk Okuma Odalarından Haberler)
 • GAP Köy Kütüphaneleri Projesi
 • Sağlıklı Göz, Eğitimde Başarı Projesi
 • Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Projesi
 • Merkez Köy ve Köye Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi
 • Birecik Barajından Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamı ve Sosyo-Ekonomik Yatırımları İçin Planlama ve Uygulama Projesi
 • Topluma Dayalı Ana-Çocuk Sağlığı Projesi
 • ÇATOM Katılımcılarının "Sağlık Gönüllüsü" Olarak Yetiştirilmesine İlişkin Çalışmalar
 • Kentsel Enformal Sektörde İstihdamın ve İş Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi

4. Makaleler

 • The Role of Youth Initiatives in Development Process in Less Developed Areas: The Case of Mardin. Turkey
 • Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) Kadının Kalkınma Sürecine Entegrasyonunda Bir Model Arayışı: ÇATOM
 • Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği
 • Türkiye'de ve GAP Bölgesinde Kadının Statüsü: Toplumsal İlişkiler Sistemindeki Yeri
 • Kırsal Kalkınma Projelerinde Cinsiyet Dengeli Kalkınma Yaklaşımları
 • GAP Bölgesinde Yoksul Çocukları Eğitime Kazandırma Yönünde Katılımcı Proje Uygulamaları - Cumhuriyet Gazetesi, Işık KANSU'nun haberi

5.Alan Araştırması

 • Kentsel Enformal Sektörde İstihdam ve İş Potansiyelinin Geliştirilmesi
 • Şırnak İli Uludere İlçesi Köyleri Katılımcı Kırsal Kalkınma Temelli Alan Araştırması
 • GAP Bölgesinde Tarımda Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Araştırması