Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Gençlik ve Kültür Evleri Projesi

GENÇLİK İÇİN SOSYAL GELİŞİM PROJESİ

Proje kapsamında Bölge’de 9 tane Gençlik ve Kültür Evi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) faaliyet göstermektedir.

Gerekçe:

Gençlik, bir toplumun geleceğe uzantısı, aynı zamanda o toplumun en canlı kesimini ve değişimin temel dinamizmini oluşturmaktadır. Bölge’de 15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı ülke genelinden fazladır. Gerek ülke genelinde gerekse de GAP Bölgesi’nde eğitim düzeyinin düşüklüğü, bilgi toplumuna geçen bir dünyada, ülkenin geleceği ve kalkınması açısından önemli sorunlara işaret etmektedir.

Genç nüfus, yetersiz eğitim ve mesleki öğretim olanakları, yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkinlikler ve boş zamanları değerlendirme ortamlarının yetersizliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bölge, gelenekselden moderne bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Genç insanlar bu geçişin olumsuz etkilerinden yaşlı nesillere göre çok daha fazla etkilenmekte ve kendilerini ifade etmek için uygun araç ve mekanizmalara ihtiyaç duymaktadırlar.

Sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişme elde edilmesinde, gençlerin toplumsal süreçlere katılımının arttığı ölçüde ve karar alma süreçlerine ve sorumluluklara katmanın, onları bir taraf olarak tanımak geçerli bir yoldur. Diğer yandan gençleri taraf olarak görmek, onlara inisiyatif vermek ve güçlendirmek, değişim süreci yaşayan ve kalkınma sorunları bulunan toplumlarda, değişimin daha sancısız gerçekleşmesi için aracı olarak görünmektedir.

Hedef Grup:

Projenin hedef grubunu 15-30 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Bunlar;

 • Sosyal-kültürel programlar tüm gençlik katmanlarını,
 • Ulusal ve uluslar arası değişim programları ile tüm gençleri,
 • Mesleki beceri kazandırıcı programlar ile işsiz gençler ve çalışan gençlerin uzmanlaşmaları,
 • Kendi işini kur programları potansiyel girişimci gençleri hedeflemektedir.

Amaçlar:

 • GAP Bölgesi’nde gençlik sorunlarını her düzeyde dile getirmek ve gençlerin bakış açısından bunlara yönelik çözümler üretmek
 • Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplusal yaşamda etkin katılımlarını sağlamak
 • Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek
 • Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmeslerine yardımcı olmak
 • Gençlik ve Kültür Evlerinin; kurumsallaşma süreci tamamlanarak, yereldeki yapılan/yapılacak gençlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bir platform haline getirmek, bölgedeki gençlik kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak.

 

GENÇLİK VE KÜLTÜR EVLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI

1. İl Asistanı

Proje kapsamında oluşturulan Gençlik ve Kültür Evleri’nde en az üniversite mezunu bir genç sorumlu olmaktadır. İl asistanı olarak adlandırılan bu gençler çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlamakta, gençlerin aktifleştirilmesine öncülük ederek kurumlarla işbirliklerini geliştirmektedir.

2. Yürütme Kurulu

Gençlerin katılımcı mekanizmalarda yer almasını sağlamak ve kendi kendilerini yönetme kapasitelerini geliştirmek amacıyla, 5 ya da 7 kişiden oluşan, gençlik evlerine üye gençlerin seçimi ile görev başına gelerek oluşturulmuş kuruldur.

3. Danışma Kurulu

Faaliyetlerin etkin ve katılımcı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, yerel yönetim, mülki amirler, yerel sivil toplum örgütleri ve kamu kurum temsilcilerinden oluşan kuruldur. Danışma Kurulları, yerel çalışmalarda gençlere destek olmakta ve ayni katkıların bulunmasında yardımcı olmaktadırlar.

Projenin Aşamaları

I. Aşama: GAP BKİ, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği

Habitat İçin Gençlik Derneği’nin uygulayıcı, GAP BKİ’nin ise yürütücü olduğu proje Mayıs 2001-Ağustos 2006 tarihleri arasında İsviçre Hükümeti’nin fon desteği ve valiliklerin işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Bu dönemde tam donanımlı Gençlik ve Kültür Evleri kurulmuş ve hedefler çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

II. Aşama: GAP BKİ ve Pepsi Cola

Proje Pepsi Cola’nın finansörlüğünde valiliklerin işbirliği ile GAP BKİ tarafından yürütülmüştür. “Gençliğe Değer” sloganı ile Eylül 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında mevcut faaliyetlerin devamı ve etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır.  

III. Aşama: GAP BKİ

Proje Ocak 2009 tarihinden bu yana proje valiliklerin desteği ile GAP BKİ tarafından yürütülmektedir.

GENÇLİK VE KÜLTÜR EVLERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Proje kapsamında, "kapasite geliştirme", "sosyal ve kültürel", "istihdam" ve "toplumsal duyarlılık" programları yürütülmektedir. Bu faaliyetlerle 2014 yılı itibarıyla toplam 225.000 gence ulaşılmıştır.

1) Kapasite Geliştirme Programları

Bu programlarla gençlerin kendilerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu faaliyetlerle toplam 24.782 gence ulaşılmıştır.

 • Bilgisayar, ingilizce, bilgisayarlı muhasebe, grafik, tasarım, resim, müzik, fotoğraf, ÖSS, KPSS vb. kurslar
 • Tiyatro, halkoyunları, modern danslar, el sanatları vb. kurslar
 • Proje yazma ve uygulama eğitimleri
 • Kariyer planlama ile özgeçmiş hazırlama, liderlik, iletişim, takım çalışması, gönüllülük vb. eğitimler
 • Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılım

2) Sosyal-Kültürel Programlar

Bu programların temel amacı gençlerin serbest zamanlarını daha verimli kullanmalarını, eğlenirken öğrenmelerini, yenilikçi vizyon kazanmalarını ve gençler arasında sosyal bağların güçlenmesini sağlamaktır. Bu faaliyetlerle 33.475 gence ulaşılmıştır.  

ilm, sinema ve tiyatro gösterimleri

 • Müzik ve şiir dinletileri
 • Turnuvalar, yarışmalar
 • Sergiler
 • Doğa sporları
 • Gençlik Şölenleri
 • Gençlik Festivali

3) İstihdam Programları

Gençlerin iş bulmasını veya kurmasını kolaylaştıracak mesleki beceri artırıcı faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasıdır. Bu faaliyetlerle 2.236 gence ulaşılmıştır. Toplam 350 genç istihdam edilmiştir.

 • Mesleki Eğitimler
 • Staj Programı
 • E-Koçluk

4) Toplumsal Duyarlılık Programları

Bu programların amacı gençlerin gönüllü çalışmalara katılan bilinçli yurttaş konumuna getirmektir. Böylelikle gençlerin kamu, yerel yönetimler, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaları ve ulusal kalkınmaya katkı verme bilinçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu etkinliklerle 22.487 gence ulaşılmıştır.

 • Köy okulları düzenlemeleri
 • Rehberlik-danışmanlık hizmetleri
 • Panel, seminer ve konferanslar
 • İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler eğitimi
 • Okullarda cinsel sağlık ve çevre eğitimleri
 • Kitap, giyim, kırtasiye, ilaç vb. kampanyalar
 • Ağaçlandırma çalışmaları

ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

Bu proje gençler tarafından yürütülmekte, gençler projenin hem planlama hem de uygulama aşamasında yer almaktadır. Bu durum gençlerin kendilerine olan özgüven duygusunu artırmış ve inisiyatif almaya başlamışlardır. Ayrıca, gençliğin toplumun geri kalan kesimleri ile iletişimini güçlendirmiştir. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar için projeler geliştirilip uygulanmıştır.

Proje uygulanma döneminde aşağıdaki somut başarılar elde edilmiştir:

 • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde (Johannesburg, 2002) Türkiye’den katılan en iyi 23 uygulamadan biri olarak sunulmuştur,
 • Küresel Gençlik Forumu (UNEP), en başarılı altı projeden biri (Danimarka, 2002) olmuştur.
 • 3. Dünya Su Formu’nda (Kyoto, 2003) dünyanın en iyi 150 projesinden biri seçilmiştir.
 • Mardin Gençlik ve Kültür Evine, Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM) tarafından “Milenyum Gençlik Ödülü” verilmiştir.
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk gençlik çalışması olarak başlamıştır. Bu projeden sonra Bölge’de onlarca gençlik kuruluşu kurulmuş ve yüzlerce gençlik çalışması yapılmıştır.
 • Gençlik ve Kültür Evleri hak temelli çalışmaları daha etkinleştirmek, farklı platformlarda temsil kimliği edinmek için dernekleşerek kurumsallaşmışlardır. Projenin uygulandığı 9 ilde dernekler kurulmuştur.  

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMÜŞ/YÜRÜTÜLEN ALT PROJELER

1. E-Koçluk

E-koçluk, 2006 yılında GAP İdaresi -  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen ”GAP Bölgesi’nde Sosyo-Ekonomik Farklılıkların Azaltılması-Aşama 2 Projesi” kapsamında başlatılmıştır. Daha sonra 2007 yılında GAP İdaresi, Pepsi ve Educaide adlı sivil toplum kuruluşu işbirliği ile yürütülmüştür.   

Bu proje Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde okuyan ya da kariyer sahibi olmak isteyen gençlerin gelecek planlarını yapmalarında onlara destek olmaya gönüllü, ilgili meslek dallarında kariyer sahibi olmuş kişilerin ve üniversite öğrencilerinin en az 1 saat süresince gençlere gelecek planı oluşturmalarında destek olmalarını amaçlamaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 198 genç bugüne kadar, e-koçluk sayesinde Türkiye'nin her tarafından kendileriyle bilgi ve deneyim paylaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve meslek sahipleri ile www.e-kocluk.org sitesi üzerinden sanal ortamda açılan sanal sohbet odalarında bir araya gelme olanağı bulmuştur.

2. Mesleki Eğitim Projesi

Her alanda yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek, bilen ve üretimde bu bilgilerini kullanabilen, gelişmelerle tanışık, ülkenin ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının oluşturulabilmesi önemlidir. GAP illerindeki gençlerin mesleki ve teknik eğitim seviyesinin nitelik ve niceliğinin artırılmasına katkıda bulunmak, meslek sahibi olmayanlara istihdam imkânı olan alanlarda meslek kazandırmak, mesleğinde ilerlemek veya meslek değiştirmek isteyenleri istihdam için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışla yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile GAP İdaresi arasında Mayıs 2007 yılında bir protokol imzalanmıştır.  Gençlik ve kültür evleri üyelerinin istihdamlarını kolaylaştırmak, gençlere profesyonel yaşamları için mesleki değerler/eğitimler sağlamak amacı ile 9 ilde mesleki eğitimler yapılmıştır.

Bilgisayarlı muhasebe, grafik tasarım, büro yönetimi ve sekreterlik, otel ve restoran hizmetleri, halkla ilişkiler, elektronik eşya tamirciliği, satış-pazarlama, bilgisayarlı otomasyon, doğalgaz tesisatçılığı, dış ticaret ve tekstil tasarım mesleki alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde illerde belirlenen okullarda eğitimler verilmiştir. Dokuz ilde açılan kurslara 738 kişi başvuru yapmış, ancak kurslar sonunda 402 erkek 209 kız olmak toplam 611 kişi başarı göstererek sertifika almaya hak kazanmıştır. Kurslar sonrasında Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Adıyaman’da yapılan görüşmeler sonucu toplam 55 kişi işe yerleştirilmiştir.

3. GAP Bölgesi Staj Projesi-KOZA Projesi

Proje Yabancı Yatırımcılar Derneği (YASED) ve GAP BKİ tarafından yürütülmüştür.

Amaç:

 • GAP Bölgesi’nde eğitim gören üniversite öğrencilerine, YASED üyesi şirketlerde yaz döneminde staj imkânı sağlanması,
 • Bu sayede öğrencilerin ufkunun açılmasına ve ileride kendi bölgelerine fayda sağlayabilecek birey olmalarına katkı sağlanması,
 • Uluslararası şirketlerin GAP Bölgesi’ndeki öğrencileri yakından tanıma fırsatı yakalamalarının sağlanması,
 • Türkiye’nin önde gelen sorunlarından biri olan istihdam ve eğitim konusunda hem öğrenciler hem de işverenler açısından katma değer yaratılması.

Kapsam:

Proje 2009 yılında GAP Bölgesi’ndeki 9 üniversitede uygulanmıştır. İki dönem halinde toplam 124 genç iş eğitimi/staj almıştır.

Elde edilen pozitif sonuçlardan sonra 2010 yılında GAP Bölgesi illeri ile beraber Doğu Anadolu ve Karadeniz’den toplam 34 ildeki gençlerin katılması planlanmıştır. Bu kapsamda başvurular alınmış ve ilk mülakatlar yapılmıştır.

Öğrencilerin yol, konaklama ve yemek giderleri, bir aylık sigorta ve en az asgari ücret maaş şirketler tarafından ödenmiştir. 

 • Öğrenciler için stajdan arta kalan zamanlarda kapasite artırıcı, liderlik, iş kurma/geliştirme, girişimcilik, takım çalışması vb. eğitimler almakta, kültür, sanat ve eğlence turları düzenlenmektedir.
 • Staj sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

4. Ulusal Staj Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin temel sorunlarından birisi işsizliktir. 15 - 24 yaş grubu işgücündeki her 100 kişiden 17’si işsizdir.

Bu gençlerin iş dünyasına atılımlarını kolaylaştırmak, gençler ile özel sektör arasında bir bağ yaratmak amacı ile Ulusal Staj Programı yapılmıştır.  Bu program ile gençlerin yurtiçinde farklı şirketlerde staj yaparak mesleki tecrübe kazanmaları için fırsat yaratılması düşünülmüştür.

GAP Bölgesi’nde 9 ilde bulunan gençlik ve kültür evleri bünyesinde yürütülen bu program ile gençlere yönelik mesleki eğitim planlaması ile gençlerin özel sektörde staj yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yürütülmüştür.  Her ilden 25 özgeçmiş toplanarak bir özgeçmiş havuzu oluşturulmuştur.

 • Yerel Stajlar

Bölge’deki ticaret ve sanayi odaları işbirliğinde gerçekleştirilen Ulusal Staj Programı kapsamında Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin illerinde yapılan bilgilendirme toplantılarına 58 şirketten temsilciler katılmıştır. Program çerçevesinde Mardin’de 8, Gaziantep’te 6,  Siirt’te 5, Batman’da 3, Adıyaman’da 3 genç olmak üzere 25 genç staj yapmıştır.

Staj yapan gençler arasında yapılan araştırma sonucunda, gençler staj yapma fikri ve imkânını kazandıktan sonra, şimdiye kadar bu tip bir çalışmanın daha önce yapılmayışının üzerinde durmuş ve şimdiye kadar zaman kaybettiklerini dile getirmişlerdir. Gençler, staj yapmanın önemini ve iş arama sürecinde kazandırdığı avantajları bizzat yaşayarak öğrendiklerini belirtip gençlik evindeki diğer üyelere örnek teşkil etmişler, gençlerin stajyer olarak başlayabilecekleri iş yeri aramalarına sebep olmuşlardır. Gençler, stajın kendilerine çok değerli bir iş deneyimi kattığı, özgeçmişlerinin çok daha kuvvetli olduğu kanısına varmışlardır.

 • KAGIDER Staj Programı

İstanbul merkezli Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ile yapılan anlaşma sonucunda, KAGİDER üyesi şirketlerde Bölge’den 17 üniversite öğrencisi genç kız staj yapmıştır. Temmuz 2006’da gerçekleşen staj sonunda gençler ile yapılan toplantıda, hepsinin stajlarından çok memnun kaldıklarını, girdikleri şirketlerde çalışanların kendilerine karşı büyük ilgi gösterdiklerini, yeni meslek dallarını tanıdıklarını ve ileride iş arama sürecinde bu stajın kendilerine çok iyi referans olacağını belirtmişlerdir. Batman’dan gelen bir stajyer çalışmakta olduğu bir temizlik kimyasalları şirketinde işe alınmış ve İstanbul’a yerleşmiştir.

 • İstihdam

Siirt’te kurulan tekstil fabrikasında yaklaşık 600 gencin istihdam edilmesini öngören mesleki eğitimler için proje ortakları GAP BKİ, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği ve Siirt Valiliği ile Sancak Arat Denim A.Ş ile 8 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da bir protokol imzalanmıştır. Protokol imzalandıktan sonra Valilik tarafından tahsis edilen mekân atölye haline getirilerek eğitim çalışmaları başlamıştır. Toplam 400 genç eğitim görmüş ve bunlardan 240 kişi istihdam edilmiştir.

8. GAPGenç Festivali

Mardin

Teması “Değişim İçin Paylaşım” olan ve ilk defa düzenlenen Uluslararası GAPGenç Festivali, 08–11 Mayıs 2009 tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Gençliğin katılımını temel alan festivali ile gençlik grupları arasındaki iletişimi ve paylaşımı sağlamak üzere yeni açılımlar ve yeni ortaklıklar kurulması,  farklı yerellerden gençlerin ortak katılım araçları geliştirmesi ve paylaşmasına yönelik bir platform oluşturulması hedeflenmiştir. Gençlerin, kültürel ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla kendilerini ifade edebilme olanakları yaratmak, farklı bölgelerden ve kültürlerden gelen gençlerin bir araya gelmesini sağlayarak kültürler arası diyaloga katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Organizasyonunu Bölge’deki dokuz gençlik ve kültür evinin yaptığı GAPGENÇ Festivali'ni, GAP İdaresi, Mardin Valiliği, Halk Bankası, Pepsi, Mardin Belediyesi, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Ulusal Ajansı, Habitat İçin Gençlik Derneği, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, TOG Örgütlenmeleri ve Bölge’deki 36 gençlik kuruluşu desteklemiştir.

Uluslararası GAPGenç Festivali’ne Türkiye’nin 40 ilinden ve Sırbistan, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, Estonya, İtalya, Fransa’dan gençler ve gençlik örgütleri katılmıştır. Festival kapsamında fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençliğin katılımı, aktif vatandaşlık, heykel, resim, seramik, ritim vb. 32 adet atölye çalışması, 35 kültür-sanat etkinliği, 10 sergi ve 60 kuruluşun katıldığı gençlik STÖ fuarı yapılmıştır. Festivalden farklı illerden ve Mardin'den binlerce genç faydalanmıştır. 

Batman

Gençleri ve gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren GAPGENÇ Festivali’nin ikincisi 7-10 Mayıs 2010tarihleri arasında “Kültürel Yüzler” teması ile Batman’da gerçekleştirilmiştir. Gençliğin katılımını temel alan GAPGENÇ Festivali ile diyaloga katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

GAPGenç Festivali ile farklı sokaklardan, farklı mahallerden, farklı köylerden, farklı şehirlerden, farklı ülkelerden ve farklı sosyal katmanlardan birçok genç bir araya gelmiştir.

Festival süresince gençler; düzenlenen atölye çalışmaları, söyleşiler, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düşüncelerini, duygularını ve beraberlerinde getirdikleri “Kültürel Yüzler“ini atölyelerde, şarkılarda, şiirlerde, danslarda, folklorda, söyleşilerde, enstrümanlarda ve sokaklarda yansıtma imkanını yakalamıştır. 

Türkiye’den 72 ilden ve 10 ülkeden -Fransa, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Romanya, Litvanya, Slovenya, Letonya, Almanya toplam 80 genç- gençler ve gençlik kuruluşları katılmıştır.  Festival kapsamında;  Mor ve Ötesi, Yeni Türkü, 4x4, Hozan Beşir, Diyarbakır Çok Sesli Korosu, Piatango gibi grupların yanı sıra, Güneşe Doğru, Chemfest, Gölge vb. gruplar konserler vermiştir. Gençlik ve Girişimcilik, Gençlik ve İletişim konularında paneller, Senarist-Yönetmen Sırrı Süreyya ÖNDER sinema üzerine söyleşi gerçekleştirmiştir. Fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençlik forumu, aktif vatandaşlık, heykel, resim, dans gösterileri, yöresel oyunlar, seramik, ritim vb. gibi 27 atölye çalışması, 20 kültür-sanat etkinliği, 1 gençlik forumu 6 sergi ve 60 kuruluşun katıldığı gençlik STK fuarı yapılmıştır. Festival kapsamında 750 gencin kaldığı çadırkent kurulmuştur. Festival konser etkinliğinden yaklaşık 35.000, diğer etkinliklerden yaklaşık 2.000 genç faydalanmıştır.

Festival, GAP İdaresi ve Batman Valiliği işbirliğinde, Sosyal Destek Programı (SODES), ilgili 45 gençlik kuruluşu ve özel sektörün desteği ile düzenlenmiştir.

Gaziantep

 Üçüncü GAPGenç Festivali “Gençlerin katılımıyla gönüllülük” temasıyla 6-9 Mayıs 2011’de Gaziantep’te düzenlenmiştir. Festival kapsamında paneller, atölyeler, konserler, dans gösterileri, sergiler, tiyatro gösterileri, STK Fuarı ve Gönüllülük Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Festivale 1.178 genç katılım sağlamıştır. GAP İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Valiliği işbirliğiyle düzenlenen Festivale, Ulusal Ajans, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehit Kamil belediyeleri ile yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar destek sağlamışlardır.

Siirt

GAPGenç Festivali “Küresel Vatandaşlık” temasıyla 4-7 Mayıs 2012 tarihleri arasında Siirt’te GAP İdaresi Başkanlığı, Siirt Valiliği ve SODES işbirliğiyle gerçekleştirilmiş ve birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör kuruluşu tarafından desteklenmiştir. 1.700 gencin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, paneller, STK Fuarı, konserler, söyleşiler, dans ve müzik gösterileri yapılmıştır.

Adıyaman

Adıyaman GAPGenç Festivali 10-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında, GAP İdaresi Başkanlığı ve Adıyaman Valiliği işbirliğiyle düzenlenmiş ve birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör tarafından desteklenmiştir. Yürüyüşler, kültür-sanat aktiviteleri, gençlik kuruluşları fuarı, söyleşiler, gençlerin sosyal sorumluluğu proje yarışması, Mustafa Ceceli, Manga, Nurettin Rençber, Jilet gibi birçok ünlü sanatçı ve grupların verdiği konserler ve kralların tahtı Nemrut’ta birçok sürpriz etkinliklerle festival coşkusu tüm Adıyaman’ı kapsamıştır. Festivale Bölge’den, bölge dışından ve ülke dışından 1.700 genç katılım sağlamıştır.

2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

2013 yılında 9 Gençlik Evi aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlere yaklaşık 40.000 kişi katılmıştır.

 • Gençlik Evleri yılsonu Koordinasyon toplantısı 25 Aralık 2013 tarihinde Şırnak’ta yapılmıştır.
 • Yıl içinde ÇATOM, ÇGM ve Gençlik Evi sorumlularının katılımıyla il koordinasyon toplantıları yapılmıştır.
 • Gençlik Evleri, Euro Desk Temas Noktası olmaları dolayısıyla bu dönemde de Ulusal Ajans programları hakkında bilgilendirmeler yapmışlardır.

Gençlik evlerinde 2013 yılında gerçekleştirilen önemli faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi

2013 yılında 6.672 kız 7.444 erkek toplam 14.116 kişi faaliyetlere katılmıştır. Yıl içinde 22 kız,  20 erkek değişim programlarına katılmıştır.

22-24.02.2013 tarihlerinde Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen “GençBank” eğitimine 5 genç katılmıştır.

Bu sene altıncısı düzenlenen Uluslararası GAPGenç Festivali Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi’nin öncülüğünde, “Sosyal Sorumluluk” temasıyla, 10-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Adıyaman’da düzenlenmiştir. Festival, 81 il ve çeşitli ülkelerden 1.600 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Bilgisayar, el sanatları, bilgisayarlı muhasebe, resim, bağlama, gitar, on parmak klavye, İngilizce, piyano, takım çalışması, iletişim, müzakere ve arabuluculuk, işaret dili, temel sekreterlik gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 743 genç katılmıştır.

Dönemsel sergiler, piknik, sinema gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri gibi sosyal-kültürel faaliyetler yapılmıştır.

Okul boyama, müzikli durak, köy okullarına kütüphane oluşturma ve dünya engelliler günü kapsamında toplumsal destek faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 420 genç bu çalışmaları yürütmüştür.

YASED Koza Projesi, SODES Projesi ve on parmak klavye çalışmalarına katılan toplam 11 genç istihdam edilmiştir.

Genç Gönül Elçileri Projesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenmiştir. Ağustos ayında başlayan proje 2014 Mart ayında sona erecektir. Projenin bütçesi 4070 avrodur. Proje kapsamında gönüllülük eğitmen eğitimi yapılacak ve bu eğitmenler il merkezi ve ilçelerde bulunan liselerde gönüllülük eğitimleri verecektir.

Sanatın Uluslararası Dili Projesi, Ulusal Ajans tarafından desteklenmiştir. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında desteklenen projenin bütçesi 38.000 avro dur. Proje kapsamında Adıyamanlı 6 genç Romanya ve Macaristan’da kısa süreli AGH yapacaktır.

For Bistristia projesi kapsamında bir genç 12 ay süreyle Romanya’da AGH yapacaktır.

Kültür Sanat Günleri Projesi SODES tarafından desteklenmektedir. 01.10. 2013-01.10.2014 tarihleri arasında uygulanacaktır. Projenin bütçesi 61.680 TL’dir. Proje kapsamında bağlama, piyano, gitar, kısa film ve belgesel çekim atölyeleri yapılacaktır. 1.500 gence ulaşılması planlanmaktadır.

SODES kapsamında il emniyet müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Yeşeren Umutlar Projesi” 18 Kasım 2013 tarihinde başlamıştır. 12-17 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin suça bulaşmış veya suça meyilli öğrenim hayatına devam edenlere yönelik takviye eğitim programlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Batman Gençlik ve Kültür Evi

2013 yılında 3.250 kız, 4.531 erkek olmak üzere toplam 7.781 genç çalışmalardan faydalanmıştır.

Bilgisayar programları (işletmenliği, programlama, web tasarım, autocad, netcad, muhasebe),  müzik kursları, İngilizce, resim, üniversiteye hazırlık, fotoğrafçılık, diksiyon, kısa film, konservatuara hazırlık, el sanatları (Kitre Bebek), işaret dili ve halkoyunları gibi sosyal kültürel etkinliklere toplam 2.770 genç katılmıştır.

Yıl içinde film gösterimleri, müzik dinletileri, piknik, fotoğraf gezisi, GAPGenç Festivali’ne katılım, doğa kampı, gençlik şöleni, tiyatro ekinlikleri yapılmıştır.

Binatlı ve Doğankayak köyleri ilköğretim okullarında bez bebek atölyesi yapılmıştır. 1200 genç gençlik evinin kütüphanesini kullanmıştır.

GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi kapsamında 50 genç kısa süreli istihdam edilmiştir.

Özel yetenek sınavlarına hazırlanan 42 genç üniversitelere yerleşmiştir. KPSS kursuna katılan 30 kişi ise atanmıştır.

40 kız, 65 erkek toplam 105 genç yıl içinde eğitim ve değişim programlarına katılmıştır.

Uzakta Durma Gençlik Değişim Projesi 23-30 Eylül 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır.

16.000 avro bütçeli projeye Litvanya, Almanya, İtalya ve Türkiye’den gençler katılmıştır.

Aktif Avrupa Vatandaşlığı Projesi, 02-11 Kasım 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. 13.000 avroluk projeye Türkiye, Litvanya, Almanya ve İtalya’dan gençler katılmıştır.

“Müzik Dili ile Kültürler Konuşsun” adlı gençlik değişim projesi 15-23 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. Türkiye, Slovakya, Polonya ve İtalya’dan gençler katılmıştır.

İtalya ve Litvanya’da düzenlenen değişim projelerine Batman’dan toplam 16 genç katılmıştır.

Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi

253 kız, 227 erkek olmak üzere toplam 480 genç çalışmalardan faydalanmıştır.  

Bilgisayar, bağlama, gitar, ney, İngilizce, üniversiteye hazırlık, eğitimlerinden toplam 480 genç faydalanmıştır.

Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi

37 kız, 55 erkek olmak üzere toplam 92 genç çalışmalardan faydalanmıştır.

Bina sorunu nedeniyle çalışmalar Ekim ayında başlamıştır.

Film gösterimleri, stand-up show ve söyleşilere katılım sağlanmıştır.

Kilis Gençlik ve Kültür Evi

742 kız, 1.132 erkek olmak üzere toplam 1.874 genç çalışmalardan faydalanmıştır. 30 kız, 40 erkek değişim programlarına katılmıştır.

El sanatları, bilgisayar, müzik kursları (bağlama, gitar ve keman), resim, İngilizce ve etüt çalışmaları gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 265 genç katılmıştır.

Sinema saatleri, ikinci el pazarı, CV yazma eğitimleri, diksiyon ve güzel konuşma, tiyatro atölyesi ile takı ve çanta tasarımı gibi sosyal-kültürel faaliyetler  yapılmış olup bu faaliyetlerden toplam 377 kişi faydalanmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Gazi anneleri ziyareti, gençlik kıraathanesi, sağlık konferansları, gençlik çalışmaları bilgilendirme gibi toplumsal kalkınma faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 783 genç bu çalışmalara katılmıştır.

Müzik kursları, bilgisayar ve internet kullanımı ve SODES projesi kapsamında toplam 9 genç istihdam edilmiştir.

Ali Duyar Sosyal Etkinlik Merkezi 2 isimli SODES projesi kapsamında müzik kursları, resim kursları, kağıt sanatı, bilgisayar kursları, model uçak atölyesi, aşçılık eğitimleri verilmiştir. Projenin bütçesi 62.680 TL’dir.

17.01.2013 tarihinde “kampanya yönetimi ve savunuculuk”, 19.01.2013 tarihinde “teknoloji destekli girişimcilik”, 21.01.2013 tarihinde diksiyon eğitimleri yapılmıştır. Söz konusu eğitimlere 51 genç katılım sağlamıştır. Bahse konu eğitimler ayrıca Mart ayı içinde tekrarlanmış olup, bu eğitimlerden 85 genç faydalanmıştır.

Sosyal kültürel etkinlikler kapsamında peçiç turnuvası, sinema etkinliği ve çay partisi yapılmış ve bu etkinliklerden yararlanan genç sayısı 85’e ulaşmıştır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencileriyle yapılan çalışmalarda gönüllü olarak ilköğretim ve lise öğrencilerine etüt çalışmaları devam etmiştir. Yapılan çalışma haftada 2 gün (pazartesi ve çarşamba), günde 3 saattir. Toplamda 30 öğrenci vardır, devamlı değişim olmaktadır.

İlde faaliyet gösteren STK’ların her ay düzenli olarak yapmakta olduğu toplantılara Gençlik ve Eğitim Derneği olarak katılım sağlanmıştır.

Mardin Gençlik ve Kültür Evi

2013 yılında 3.475 kız, 1.420 erkek, toplam 4.895 kişi faaliyetlerden faydalanmıştır. Yıl içinde 10 kız, 28 erkek değişim programlarına katılmıştır.

İngilizce kursu, bilgisayar kursu, sinema atölyesi, tiyatro atölyesi, halk oyunları kursu, insan hakları eğitimi, yurttaşlık ve eğitim hakkı, savunuculuk eğitimi, senaryo atölyesi, bağlama, gitar ve arbane gibi kapasite geliştirici çalışmalara toplam 499 genç katılmıştır.

Film gösterimleri, sirk atölyesi, hip-hop buluşmaları, tiyatro, belgesel, gala, söyleşiler, Eurodesk bilgilendirme toplantıları, GAPGenç Festivali gibi sosyal-kültürel faaliyetlere toplam 4.350 kişi katılmıştır.

Gençlik istihdamı destekleme operasyonu iş ve meslek danışmanlığı toplantısı, gençlik istihdamı eylem planı çalıştayı, genç istihdamı eylem planı seminerleri, YES programı görev gücü iş ve meslek danışmanları toplantısı, YES programı teknik destek birimi görev gücü iş ve meslek danışmanları toplantısı ile liderler çalıştayı kapsamında toplam 12 toplantıya katılım sağlanmıştır.

AB Komisyonu tarafından desteklenen, 1.11.2012 – 1.7.2013 tarihleri arasında uygulanan 1.200 TL bütçeli İnsan Hakları İçin Genç Kampus Projesi kapsamında 3 genç insan hakları ile ilgili yüz yüze ve uzaktan eğitim almış ve daha sonra proje bağlamında yerelde eğitimler vermiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, 1.9.2012 – 1.6.2013 tarihleri arasında uygulanan 56.000 TL bütçeli “Mardin ve İlçeleri Sanatla Buluşuyor” projesi kapsamında Mardin ve ilçelerinde sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Ajans tarafından desteklenen, 1.5.2013–30.12.2013 tarihleri arasında uygulanan 30.000 avro bütçeli “GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık” projesi kapsamında il bilgilendirme toplantıları ve istihdam zirvesi gerçekleştirilmiştir.

Bu projeler kapsamında toplamda 1.513 gence ulaşılmıştır.

Siirt Gençlik ve Kültür Evi

2013 yılında 3.450 kız, 6497 erkek, toplam 9.947 kişi faaliyetlerden faydalanmıştır. 30 kız, 60 erkek değişim programlarına katılmıştır.

Bilgisayar kursları (bilgisayar işletmenliği-programcılığı), enstrüman kursları (bağlama, gitar, org, keman), İngilizce kursları, el sanatları kursları (ebru, resim vb.), üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 2.730 genç katılmıştır.

Yüz boyama, resim, çocuk oyunları, tanıtım günleri, okuma kampanyası, fotoğrafçılık, gazetecilik, yazarlık, gazete dizgisi, diksiyon atölyeleri, söyleşi programları ve GAPGenç Festivali gibi sosyal-kültürel faaliyetlere yaklaşık 1.600 kişi katılmıştır.

Okul boyama, müzik dinletisi, proje hazırlama eğitimleri, konferanslar ile kitap dağıtımı gibi toplumsal kalkınma faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 3.823 genç bu çalışmaları yürütmüştür.

Mesleki eğitim kursları, GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık Projesi, özel yetenek-YGS ve LYS sınavları çalışmaları ile toplam 192 gence ulaşılmıştır.

Ulusal Ajans tarafından desteklenen, 1.2.2013-1.10.2013 tarihleri arasında uygulanan 19.000 avro bütçeli Eylem 5.1 “Köyümün Okuyan Gençliği” projesi kapsamında gençlere okuma alışkanlığı ve mizanpaj eğitimleri verilmiştir.

Ulusal Ajans tarafından desteklenen 1.1.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanan 15.000 avro bütçeli Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) EVS projesi kapsamında gençler Makedonya ve Romanya’ya gönderilmiştir.

Uygulanan projelerle toplam 1512 gence ulaşılmıştır.

Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi

İlk aylık dönemde bağlama, keman,  bilgisayar, proje yazma, iletişim ve beden dili, müzakere ve arabuluculuk, ayrımcılıkla mücadele kursları açılmış olup bu kurslara 201 kişi devam etmiştir.

Şanlıurfa Gençleri Güçlendirme Projesi kapsamında 2-5.1Ocak 2013 tarihleri arasında Bozova ÇATOM’da, 8-14 Ocak 2013 tarihleri arasında Ahmet Yesevi ÇATOM’da, 9-11 ile 24-25 Ocak 2013 tarihleri arasında Suruç ÇATOM’da, 16-17 Ocak 2013 tarihleri arasında Parmaksız ÇATOM’da eğitim modülleri uygulanmıştır. Söz konusu eğitimlerden 67 kişi faydalanmıştır.

Eğitim ve değişim programları kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5.2.2013 tarihinde Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen Kamp Liderliği Eğitimine 1 genç, Habitat Gençlik Derneği tarafından 12.2.2013 tarihinde Samsun’da düzenlenen Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi’ne 1 genç, Akdeniz Kalkındırma ve Eğitim Derneği tarafından 22.2.2013 tarihinde Adana’da düzenlenen Genç İşsizliği Çalıştayı’na 1 genç katılım sağlamıştır.

14-15 Mart 2013 tarihleri arasında Türkiye Aile Planlaması Vakfı tarafından düzenlenen Kadın Sağlığı Eğitim Programı kapsamında eğitici eğitimi alan 3 genç tarafından Ergenlik Dönemi Değişimleri eğitimi Suruç ÇATOM’da verilmiştir. Söz konusu eğitimler 25 ve 29 Mart 2013 tarihlerinde Gençlik Evi’nde de gerçekleştirilmiştir.

Şırnak Gençlik ve Kültür Evi

2013 yılında 2.865 kız, 3.010 erkek, toplam 5.875 genç faaliyetlere katılmıştır.

Yıl içinde 46 kız, 57 erkek değişim programlarına katılmıştır.

Bilgisayar, İngilizce, photoshop, autocad, keman, resim, gitar, bağlama, YGS, LYS, KPSS, tezhip ve bilgisayarlı muhasebe gibi kapasite geliştirici eğitimlere toplam 1.475 genç katılmıştır.

Müzik dinletisi, kadınlar günü etkinliği, film gösterimleri, resim ve sergi çalışmaları, spor turnuvaları gibi sosyal-kültürel faaliyetler yapılmış olup, bu faaliyetlerden toplam 1.275 kişi faydalanmıştır.

Fidan dikimi, kitap kampanyası, okul boyama, giyim kampanyası gibi toplumsal kalkınma faaliyetleri yürütülmüştür. Yaklaşık 1.870 genç faydalanmıştır.

Kurs eğitimleri ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında toplam 43 genç istihdam edilmiştir.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Hastane Cad. Mali İdareler Binası Kat:4 ADIYAMAN

Tel.: 0416 2137475

E-Mail: adiyamangenclikkulturevi@gmail.com
Batman Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Sağlık Mah. Komando Cad. No: 96 BATMAN

Tel.: 0488 2127086

E-Mail: batmangenclikkulturevi@gmail.com
Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Eski Tekel Tütün İşleme Tesisleri Yenişehir Diyarbakır

Tel.: 0412 2248800

E-Mail: diyarbakirgenclikkulturevi@gmail.com
Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Bey Mahallesi Burnu Kara Çıkmazı Köylüoğlu mah. No:1/1 Şahinbey/ GAZİANTEP

Tel.: 0342 3365338

E-Mail: gaziantepgenclikkulturevi@gmail.com
Kilis Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Şıhabdullah Mah. Çorapören Sok. No:5  KİLİS

Tel.: 0348 8137802

E-Mail: kilisgenclikkulturevi@gmail.com
Mardin Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Şehidiye Mahallesi 1.Cadde Üçyol Kavşağı No:136 Merkez/ MARDİN

Tel.: 0482 2137617

E-Mail: mardingenclikkulturevi@gmail.com
Siirt Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. SİİRT                           

Tel. : 0484 2240152

E-Mail: siirtgenclikkulturevi@gmail.com
Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Sarayönü Mah. Yusufpaşa Cad. Bayaslan İş merkezi Kat : 4-5 ŞANLIURFA

Tel.: 0 414 3158490

E-Mail. sanliurfagenclikkulturevi@gmail.com
Şırnak Gençlik ve Kültür Evi

Adres: Cumhuriyet Cad. Milli Eğitim Müdürlüğü Karşısı 1Nolu Sağlık Ocağı Üstü Kat:3 /ŞIRNAK

Tel.: 0486 2167656

E-Mail: sirnakngenclikkulturevi@gmail.com