Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP Gençlik Evleri Projesi

Proje kapsamında Bölgede 9 tane Gençlik ve Kültür Evi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) faaliyet göstermektedir.

Gerekçe:

Gençlik, bir toplumun geleceğe uzantısı, aynı zamanda o toplumun en canlı kesimini ve değişimin temel dinamizmini oluşturmaktadır. Bölgede 15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı ülke genelinden fazladır. Gerek ülke genelinde gerekse de GAP Bölgesinde eğitim düzeyinin düşüklüğü, bilgi toplumuna geçen bir dünyada, ülkenin geleceği ve kalkınması açısından önemli sorunlara işaret etmektedir.

Genç nüfus, yetersiz eğitim ve mesleki öğretim olanakları, yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkinlikler ve boş zamanları değerlendirme ortamlarının yetersizliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bölge, gelenekselden moderne bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Genç insanlar bu geçişin olumsuz etkilerinden yaşlı nesillere göre çok daha fazla etkilenmekte ve kendilerini ifade etmek için uygun araç ve mekanizmalara ihtiyaç duymaktadırlar.

Sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişme elde edilmesinde, gençlerin toplumsal süreçlere katılımını artırmak, karar alma süreçlerine ve sorumluluklara katmak, onları bir taraf olarak tanımak geçerli bir yoldur. Diğer yandan gençleri taraf olarak görmek, onlara inisiyatif vermek ve güçlendirmek, değişim süreci yaşayan ve kalkınma sorunları bulunan toplumlarda, değişimin daha sancısız gerçekleşmesi için aracı olarak görülmektedir.

 

Hedef Grup:

Projenin hedef grubunu 15-30 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Bunlar;

 • Sosyal-kültürel programlar tüm gençlik katmanlarını,
 • Ulusal ve uluslararası değişim programları ile tüm gençleri,
 • Mesleki beceri kazandırıcı programlar ile işsiz ve çalışan gençlerin uzmanlaşmalarını,
 • Kendi işini kur programları potansiyel girişimci gençleri hedeflemektedir.

 

Amaçlar:

 • GAP Bölgesinde gençlik sorunlarını her düzeyde dile getirmek ve gençlerin bakış açısından bunlara yönelik çözümler üretmek
 • Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamak
 • Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek
 • Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmesine yardımcı olmak
 • Gençlik ve Kültür Evlerini; kurumsallaşma süreci tamamlanarak, yerelde yapılan/yapılacak gençlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bir platform haline getirmek, bölgedeki gençlik kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak.

 

GENÇLİK VE KÜLTÜR EVLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI

1. İl Asistanı

Proje kapsamında oluşturulan Gençlik ve Kültür Evleri’nde en az üniversite mezunu bir genç sorumlu olmaktadır. İl Asistanı olarak adlandırılan bu gençler çalışmaların etkin şekilde yürütülmesini sağlamakta, gençlerin aktifleştirilmesine öncülük ederek kurumlarla iş birliğini geliştirmektedir.

2. Yürütme Kurulu

Gençlerin katılımcı mekanizmalarda yer almasını sağlamak ve kendi kendilerini yönetme kapasitelerini geliştirmek amacıyla, 5 ya da 7 kişiden oluşan, gençlik evlerine üye gençlerin seçimi ile görev başına gelerek oluşturulmuş kuruldur.

3. Danışma Kurulu

Faaliyetlerin etkin ve katılımcı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, yerel yönetim, mülki amirler, yerel sivil toplum örgütleri ve kamu kurum temsilcilerinden oluşan kuruldur. Danışma Kurulları, yerel çalışmalarda gençlere destek olmakta ve ayni katkıların bulunmasında yardımcı olmaktadır.

Projenin Aşamaları

I. Aşama: GAP İdaresi, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği

Habitat İçin Gençlik Derneği’nin uygulayıcı, GAP İdaresi’nin ise yürütücü olduğu proje Mayıs 2001-Ağustos 2006 tarihleri arasında İsviçre Hükümeti’nin fon desteği ve valiliklerin iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. Bu dönemde tam donanımlı Gençlik ve Kültür Evleri kurulmuş ve hedefler çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

II. Aşama: GAP İdaresi ve Pepsi Cola

Proje Pepsi Cola’nın finansörlüğünde valiliklerin iş birliği ile GAP İdaresi tarafından yürütülmüştür. “Gençliğe Değer” sloganı ile Eylül 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında mevcut faaliyetlerin devamı ve etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır.  

III. Aşama: GAP İdaresi

Proje Ocak 2009 tarihinden bu yana proje valiliklerin desteği ile GAP İdaresi tarafından yürütülmektedir.

 

GENÇLİK VE KÜLTÜR EVLERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Proje kapsamında, "kapasite geliştirme", "sosyal ve kültürel", "istihdam" ve "toplumsal duyarlılık" programları yürütülmektedir. Bu faaliyetlerle 2021 yılı itibarıyla toplam 250.000 gence ulaşılmıştır.

 

1) Kapasite Geliştirme Programları

Bu programlarla gençlerin kendilerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu faaliyetlerle toplam 24.782 gence ulaşılmıştır.

 • Bilgisayar, İngilizce, bilgisayarlı muhasebe, grafik, tasarım, resim, müzik, fotoğraf, ÖSS, KPSS vb. kurslar
 • Tiyatro, halkoyunları, modern danslar, el sanatları vb. kurslar
 • Proje yazma ve uygulama eğitimleri
 • Kariyer planlama ile özgeçmiş hazırlama, liderlik, iletişim, takım çalışması, gönüllülük vb. eğitimler
 • Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılım

 

2) Sosyal-Kültürel Programlar

Bu programların temel amacı gençlerin serbest zamanlarını daha verimli kullanmalarını, eğlenirken öğrenmelerini, yenilikçi vizyon kazanmalarını ve gençler arasında sosyal bağların güçlenmesini sağlamaktır. Bu faaliyetlerle 33.475 gence ulaşılmıştır.  

 • Film, sinema ve tiyatro gösterimleri
 • Müzik ve şiir dinletileri
 • Turnuvalar, yarışmalar
 • Sergiler
 • Doğa sporları
 • Gençlik Şölenleri
 • Gençlik Festivali

 

3) İstihdam Programları

Gençlerin iş bulmasını veya kurmasını kolaylaştıracak mesleki beceri artırıcı faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasıdır. Bu faaliyetlerle 2.236 gence ulaşılmıştır. Toplam 350 genç istihdam edilmiştir.

 • Mesleki Eğitimler
 • Staj Programı
 • E-Koçluk

 

4) Toplumsal Duyarlılık Programları

Bu programların amacı gençlerin gönüllü çalışmalara katılan bilinçli yurttaş konumuna getirmektir. Böylelikle gençlerin kamu, yerel yönetimler, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaları ve ulusal kalkınmaya katkı verme bilinçlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu etkinliklerle 22.487 gence ulaşılmıştır.

 • Köy okulları düzenlemeleri
 • Rehberlik-danışmanlık hizmetleri
 • Panel, seminer ve konferanslar
 • İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler eğitimi
 • Okullarda cinsel sağlık ve çevre eğitimleri
 • Kitap, giyim, kırtasiye, ilaç vb. kampanyalar
 • Ağaçlandırma çalışmaları

 

ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

Proje gençler tarafından yürütülmekte, gençler projenin hem planlama hem de uygulama aşamasında yer almaktadır. Bu durum gençlerin özgüven duygusunu artırmış ve inisiyatif almaya başlaması sağlanmıştır. Ayrıca, gençliğin toplumun geri kalan kesimleri ile iletişimini güçlendirmiştir. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar için projeler geliştirilip uygulanmıştır.

Proje uygulanma döneminde aşağıdaki somut başarılar elde edilmiştir:

 • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde (Johannesburg, 2002) Türkiye’den katılan en iyi 23 uygulamadan biri olarak sunulmuştur,
 • Küresel Gençlik Forumu (UNEP), en başarılı altı projeden biri (Danimarka, 2002) olmuştur,
 • 3. Dünya Su Forumu’nda (Kyoto, 2003) dünyanın en iyi 150 projesinden biri seçilmiştir,
 • Mardin Gençlik ve Kültür Evine, Gönüllü Kuruluşlar Ulusal Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM) tarafından “Milenyum Gençlik Ödülü” verilmiştir,
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk gençlik çalışması olarak başlamıştır. Bu projeden sonra Bölgede onlarca gençlik kuruluşu kurulmuş ve yüzlerce gençlik çalışması yapılmıştır,
 • Gençlik ve Kültür Evleri hak temelli çalışmaları daha etkinleştirmek, farklı platformlarda temsil kimliği edinmek için dernekleşerek kurumsallaşmışlardır. Projenin uygulandığı 9 ilde dernekler kurulmuştur.  

 

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMÜŞ/YÜRÜTÜLEN ALT PROJELER

1. E-Koçluk

E-koçluk, 2006 yılında GAP İdaresi - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürütülen ”GAP Bölgesi’nde Sosyo-Ekonomik Farklılıkların Azaltılması-Aşama 2 Projesi” kapsamında başlatılmıştır. Daha sonra 2007 yılında GAP İdaresi, Pepsi ve Educaide adlı sivil toplum kuruluşu iş birliği ile yürütülmüştür.   

Bu proje Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde okuyan ya da kariyer sahibi olmak isteyen gençlerin gelecek planlarını yapmalarına destek olmaya gönüllü, ilgili meslek dallarında kariyer sahibi olmuş kişilerin ve üniversite öğrencilerinin en az 1 saat süresince gençlere gelecek planı oluşturmalarında destek olmalarını amaçlamaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 198 genç bugüne kadar, E-Koçluk sayesinde Türkiye'nin her tarafından kendileriyle bilgi ve deneyim paylaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve meslek sahipleri ile www.e-kocluk.org sitesi üzerinden sanal ortamda açılan sanal sohbet odalarında bir araya gelme olanağı bulmuştur.

 

2. Mesleki Eğitim Projesi

Her alanda yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek, bilen ve üretimde bu bilgilerini kullanabilen, gelişmelerle tanışık, ülkenin ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının oluşturulabilmesi önemlidir. GAP illerindeki gençlerin mesleki ve teknik eğitim seviyesinin nitelik ve niceliğinin artırılmasına katkıda bulunmak, meslek sahibi olmayanlara istihdam imkânı olan alanlarda meslek kazandırmak, mesleğinde ilerlemek veya meslek değiştirmek isteyenleri istihdam için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışla yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile GAP İdaresi arasında Mayıs 2007 yılında bir protokol imzalanmıştır.  Gençlik ve Kültür Evi üyelerinin istihdamlarını kolaylaştırmak, gençlere profesyonel yaşamları için mesleki değerler/eğitimler sağlamak amacı ile 9 ilde mesleki eğitimler yapılmıştır.

Bilgisayarlı muhasebe, grafik tasarım, büro yönetimi ve sekreterlik, otel ve restoran hizmetleri, halkla ilişkiler, elektronik eşya tamirciliği, satış-pazarlama, bilgisayarlı otomasyon, doğalgaz tesisatçılığı, dış ticaret ve tekstil tasarım mesleki alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde illerde belirlenen okullarda eğitimler verilmiştir. Dokuz ilde açılan kurslara 738 kişi başvuru yapmış, ancak kurslar sonunda 402 erkek 209 kız olmak toplam 611 kişi başarı göstererek sertifika almaya hak kazanmıştır. Kurslar sonrasında Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Adıyaman’da yapılan görüşmeler sonucu toplam 55 kişi işe yerleştirilmiştir.

 

3. GAP Bölgesi Staj Projesi-KOZA Projesi

Proje Yabancı Yatırımcılar Derneği (YASED) ve GAP İdaresi tarafından yürütülmüştür.

Amaç:

 • GAP Bölgesi’nde eğitim gören üniversite öğrencilerine, YASED üyesi şirketlerde yaz döneminde staj imkânı sağlanması,
 • Bu sayede öğrencilerin ufkunun açılmasına ve ileride kendi bölgelerine fayda sağlayabilecek birey olmalarına katkı sağlanması,
 • Uluslararası şirketlerin GAP Bölgesi’ndeki öğrencileri yakından tanıma fırsatı yakalamalarının sağlanması,
 • Türkiye’nin önde gelen sorunlarından biri olan istihdam ve eğitim konusunda hem öğrenciler hem de işverenler açısından katma değer yaratılması.

 

Kapsam:

Proje 2009 yılında GAP Bölgesi’ndeki 9 üniversitede uygulanmıştır. İki dönem halinde toplam 124 genç iş eğitimi/staj almıştır.

Elde edilen pozitif sonuçlardan sonra 2010 yılında GAP Bölgesi ile beraber Doğu Anadolu ve Karadeniz’den toplam 34 ildeki gençlerin katılması planlanmıştır. Bu kapsamda başvurular alınmış ve ilk mülakatlar yapılmıştır.

 

Öğrencilerin yol, konaklama ve yemek giderleri, bir aylık sigorta ve en az asgari ücret maaş şirketler tarafından ödenmiştir. 

 • Öğrenciler için stajdan arta kalan zamanlarda kapasite artırıcı, liderlik, iş kurma/geliştirme, girişimcilik, takım çalışması vb. eğitimler ile kültür, sanat ve eğlence turları düzenlenmektedir.
 • Staj sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

 

4. Ulusal Staj Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin temel sorunlarından birisi işsizliktir. 15 - 24 yaş grubu işgücündeki her 100 kişiden 17’si işsizdir.

Gençlerin iş dünyasına atılımlarını kolaylaştırmak, gençler ile özel sektör arasında bir bağ yaratmak amacı ile Ulusal Staj Programı yapılmıştır.  Bu program ile gençlerin yurt içinde farklı şirketlerde staj yaparak mesleki tecrübe kazanmaları için fırsat yaratılması düşünülmüştür.

GAP Bölgesi’nde 9 ilde bulunan Gençlik ve Kültür Evleri bünyesinde yürütülen bu program ile gençlere yönelik mesleki eğitim planlaması ile gençlerin özel sektörde staj yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yürütülmüştür.  Her ilden 25 özgeçmiş toplanarak bir özgeçmiş havuzu oluşturulmuştur.

 

 • Yerel Stajlar

Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde gerçekleştirilen Ulusal Staj Programı kapsamında Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de yapılan bilgilendirme toplantılarına 58 şirketten temsilciler katılmıştır. Program çerçevesinde Mardin’de 8, Gaziantep’te 6,  Siirt’te 5, Batman’da 3, Adıyaman’da 3 genç olmak üzere 25 genç staj yapmıştır.

Staj yapan gençler arasında yapılan araştırma sonucunda, gençler staj yapma fikri ve imkânını kazandıktan sonra, şimdiye kadar bu tip bir çalışmanın daha önce yapılmayışının üzerinde durmuş ve şimdiye kadar zaman kaybettiklerini dile getirmişlerdir. Gençler, staj yapmanın önemini ve iş arama sürecinde kazandırdığı avantajları bizzat yaşayarak öğrendiklerini belirtip Gençlik Evindeki diğer üyelere örnek teşkil etmiş, gençlerin stajyer olarak başlayabilecekleri iş yeri aramalarına sebep olmuştur. Gençler, stajın kendilerine çok değerli bir iş deneyimi kattığı, özgeçmişlerinin çok daha kuvvetli olduğu kanısına varmıştır.

 

 • KAGIDER Staj Programı

İstanbul merkezli Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ile yapılan anlaşma sonucunda, KAGİDER üyesi şirketlerde Bölgeden 17 üniversite öğrencisi genç kız staj yapmıştır. Temmuz 2006’da gerçekleşen staj sonunda gençler ile yapılan toplantıda, hepsinin stajlarından çok memnun kaldıklarını, girdikleri şirketlerde çalışanların kendilerine karşı büyük ilgi gösterdiklerini, yeni meslek dallarını tanıdıklarını ve ileride iş arama sürecinde bu stajın kendilerine çok iyi referans olacağını belirtmişlerdir. Batman’dan gelen bir stajyer çalışmakta olduğu bir temizlik kimyasalları şirketinde işe alınmış ve İstanbul’a yerleşmiştir.

 

 • İstihdam

Siirt’te kurulan tekstil fabrikasında yaklaşık 600 gencin istihdam edilmesini öngören mesleki eğitimler için proje ortakları GAPİdaresi, UNDP, Habitat İçin Gençlik Derneği ve Siirt Valiliği ile Sancak Arat Denim A.Ş ile 8 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da bir protokol imzalanmıştır. Protokol imzalandıktan sonra Valilik tarafından tahsis edilen mekân atölye haline getirilerek eğitim çalışmaları başlamıştır. Toplam 400 genç eğitim görmüş ve bunlardan 240 kişi istihdam edilmiştir.

 

8. GAPGENÇ  Festivali

Mardin

Teması “Değişim İçin Paylaşım” olan ve ilk defa düzenlenen Uluslararası GAPGENÇ Festivali, 08–11 Mayıs 2009 tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Gençliğin katılımını temel alan festival ile gençlik grupları arasındaki iletişimi ve paylaşımı sağlamak üzere yeni açılımlar ve yeni ortaklıklar kurulması,  farklı yerellerden gençlerin ortak katılım araçları geliştirmesi ve paylaşmasına yönelik bir platform oluşturulması hedeflenmiştir. Gençlere, kültürel ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla kendilerini ifade edebilme olanakları yaratmak, farklı bölgelerden ve kültürlerden gelen gençlerin bir araya gelmesini sağlayarak kültürler arası diyaloga katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Organizasyonunu Bölgedeki dokuz Gençlik ve Kültür Evinin yaptığı GAPGENÇ Festivali'ni, GAP İdaresi, Mardin Valiliği, Halk Bankası, Pepsi, Mardin Belediyesi, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Ulusal Ajansı, Habitat İçin Gençlik Derneği, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, TOG Örgütlenmeleri ve Bölgedeki 36 gençlik kuruluşu desteklemiştir.

Uluslararası GAPGenç Festivali’ne Türkiye’nin 40 ilinden ve Sırbistan, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, Estonya, İtalya, Fransa’dan gençler ve gençlik örgütleri katılmıştır. Festival kapsamında fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençliğin katılımı, aktif vatandaşlık, heykel, resim, seramik, ritim vb. 32 adet atölye çalışması, 35 kültür-sanat etkinliği, 10 sergi ve 60 kuruluşun katıldığı gençlik STÖ fuarı yapılmıştır. Festivalden farklı illerden ve Mardin'den binlerce genç faydalanmıştır. 

Batman

Gençleri ve gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren GAPGENÇ Festivali’nin ikincisi 7-10 Mayıs 2010 tarihleri arasında “Kültürel Yüzler” teması ile Batman’da gerçekleştirilmiştir. Gençliğin katılımını temel alan GAPGENÇ Festivali ile diyaloga katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 

GAPGenç Festivali ile farklı sokaklardan, farklı mahallerden, farklı köylerden, farklı şehirlerden, farklı ülkelerden ve farklı sosyal katmanlardan birçok genç bir araya gelmiştir.

Festival süresince gençler; düzenlenen atölye çalışmaları, söyleşiler, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düşüncelerini, duygularını ve beraberlerinde getirdikleri “Kültürel Yüzler” ini atölyelerde, şarkılarda, şiirlerde, danslarda, folklorda, söyleşilerde, enstrümanlarda ve sokaklarda yansıtma imkanını yakalamıştır. 

 

Türkiye’den 72 ilden ve 10 ülkeden -Fransa, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Romanya, Litvanya, Slovenya, Letonya, Almanya’dan toplam 80 genç- gençler ve gençlik kuruluşları katılmıştır.  Festival kapsamında;  Mor ve Ötesi, Yeni Türkü, 4x4, Hozan Beşir, Diyarbakır Çok Sesli Korosu, Piatango gibi grupların yanı sıra, Güneşe Doğru, Chemfest, Gölge vb. gruplar konserler vermiştir. Gençlik ve Girişimcilik, Gençlik ve İletişim konularında paneller, Senarist-Yönetmen Sırrı Süreyya ÖNDER sinema üzerine söyleşi gerçekleştirmiştir. Fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençlik forumu, aktif vatandaşlık, heykel, resim, dans gösterileri, yöresel oyunlar, seramik, ritim vb. gibi 27 atölye çalışması, 20 kültür-sanat etkinliği, 1 gençlik forumu 6 sergi ve 60 kuruluşun katıldığı gençlik STK fuarı yapılmıştır. Festival kapsamında 750 gencin kaldığı çadırkent kurulmuştur. Festival konser etkinliğinden yaklaşık 35.000, diğer etkinliklerden yaklaşık 2.000 genç faydalanmıştır.

Festival, GAP İdaresi ve Batman Valiliği iş birliğinde, Sosyal Destek Programı (SODES), ilgili 45 gençlik kuruluşu ve özel sektörün desteği ile düzenlenmiştir.

 

Gaziantep

Üçüncü GAPGenç Festivali “Gençlerin Katılımıyla Gönüllülük” temasıyla 6-9 Mayıs 2011’de Gaziantep’te düzenlenmiştir. Festival kapsamında paneller, atölyeler, konserler, dans gösterileri, sergiler, tiyatro gösterileri, STK Fuarı ve Gönüllülük Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Festivale 1.178 genç katılım sağlamıştır. GAP İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Valiliği iş birliğiyle düzenlenen festivale, Ulusal Ajans, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri ile yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar destek sağlamışlardır.

 

Siirt

GAPGENÇ Festivali “Küresel Vatandaşlık” temasıyla 4-7 Mayıs 2012 tarihleri arasında Siirt’te GAP İdaresi Başkanlığı, Siirt Valiliği ve SODES iş birliğiyle gerçekleştirilmiş ve birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör kuruluşu tarafından desteklenmiştir. 1.700 gencin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, paneller, STK Fuarı, konserler, söyleşiler, dans ve müzik gösterileri yapılmıştır.

 

Adıyaman

Adıyaman GAPGENÇ Festivali 10-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında, GAP İdaresi Başkanlığı ve Adıyaman Valiliği iş birliğiyle düzenlenmiş ve birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör tarafından desteklenmiştir. Yürüyüşler, kültür-sanat aktiviteleri, gençlik kuruluşları fuarı, söyleşiler, gençlerin sosyal sorumluluğu proje yarışması, Mustafa Ceceli, Manga, Nurettin Rençber, Jilet gibi birçok ünlü sanatçı ve grupların verdiği konserler ve kralların tahtı Nemrut’ta birçok sürpriz etkinliklerle festival coşkusu tüm Adıyaman’ı kaplamıştır. Festivale bölgeden, bölge dışından ve ülke dışından 1.700 genç katılım sağlamıştır.

 

2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

 • Yıl içinde düzenli olarak kurs ve faaliyetlerden faydalanan üye genç sayısı 3.271 kadın ve 3.195 erkek olmak üzere toplam 6.466’dır. Faaliyetlerin gerçekleşmesinde düzenli olarak görev alan gönüllü sayısı ise 287’si genç kadın ve 280’i genç erkek olmak üzere toplam 567’dir.
 • Raporlama döneminde gerçekleştirilen 75 adet tanıtım etkinliği ile toplam 9.627 kişiye ulaşılmıştır. Bu tanıtım etkinlikleri kapsamında odak grup görüşmeleri yapılmış, lise ve üniversitelerde tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
 • Kapasite artırma programları kapsamında 149 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerle 4.076 kadın ve 3.156 erkek olmak üzere toplam 7.232 kişiye ulaşılmıştır.
 • Sosyal ve kültürel programlar kapsamında düzenlenen 77 etkinlik ile 2.125 kadın ve 1.528 erkek olmak üzere 3.653 kişiye ulaşılmıştır.
 • Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 18 faaliyet yürütülmüş ve 1.456 kişiye ulaşılmıştır. Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 81 kadın ve 89 erkek olmak üzere toplam 170 kişi görev almıştır.
 • Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 19 etkinlikten 36 kadın ve 71 erkek olmak üzere toplam 107 kişi faydalanmıştır.
 • İstihdam programları kapsamında 40 gence iş bulunmuştur.
 • Mültecilere yönelik yapılan faaliyetlerden 73 çocuk faydalanmıştır.
 • Ulusal ve uluslararası fon destekleriyle 2 proje uygulanmış ve bu kapsamda yapılan faaliyetlere 6 kişi katılım sağlamıştır.

 

İl bazlı çalışmalar:

ADIYAMAN

Üye sayısı 43 kadın, 30 erkek olmak üzere toplam 73’dür. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 33, genç erkek sayısı ise 18 olup toplamda 46 kişi katılım göstermiştir.

Düzenlenen 6 tanıtım faaliyetiyle 82 kişiye ulaşılmıştır.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 10 etkinlik düzenlenerek, 176 genç kadın ve 104 genç erkek olmak üzere toplam 281 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 4 faaliyet gerçekleştirilerek, 104 genç kadın ve 87 genç erkek olmak üzere toplam 191 gencin çalışmalara katılımı sağlanmıştır.

Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 3 faaliyet gerçekleşerek 530 kişiye ulaşılmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesinde 14 kadın, 27 erkek toplam 41 genç görev almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 5 etkinlikten 6 genç kadın, 32 genç erkek faydalandırılmıştır.

 

BATMAN

Üye sayısı 440 kadın, 670 erkek olmak üzere toplam 1.110’dur. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 74, genç erkek sayısı ise 85 olup toplam 159 kişidir.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 22 etkinlik düzenlenerek, 911 genç kadın 652 genç erkek toplam 1.563 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 2 faaliyet gerçekleştirilerek, 95 genç kadın ve 110 genç erkek çalışmalara katılım sağlamıştır.

 

DİYARBAKIR

Üye sayısı 1.211 kadın, 1.042 erkek olmak üzere toplam 2.253’dür. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 8, genç erkek sayısı ise 12’dir. Toplam 20 kişi görev almıştır.

Düzenlenen 2 tanıtım faaliyetiyle 295 kişiye ulaşılmıştır.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 37 etkinlik düzenlenerek, 1.211 genç kadın 1.042 genç erkek toplam 2.253 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 6 faaliyet gerçekleştirilerek, 346 genç kadın ve 88 genç erkek çalışmalara katılım sağlamıştır.

Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 1 faaliyet gerçekleşerek 25 kişiye ulaşılmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesinde 3 genç kadın görev almıştır.

İstihdam başlığı altına 2 istihdam programı uygulanmış, 3 gencin istihdamı sağlanmıştır.

 

GAZİANTEP

Düzenlenen 18 tanıtım faaliyetiyle 245 kişiye ulaşılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 2 faaliyet gerçekleştirilerek, 22 genç kadın ve 30 genç erkeğin çalışmalara katılımı sağlanmıştır.

Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 1 faaliyet gerçekleşerek 25 kişiye ulaşılmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesinde 2 genç kadın, 2 genç erkek görev almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 3 etkinlikten 4 genç kadın ve 4 genç erkek faydalandırılmıştır.

 

KİLİS

Üye sayısı 250 kadın, 120 erkek olmak üzere toplam 370’tir. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 10, 12 genç erkek sayısı ise 22’dir.

Düzenlenen 2 tanıtım faaliyetiyle 300 kişiye ulaşılmıştır.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 12 etkinlik düzenlenerek; 232 genç kadın, 116 genç erkek olmak üzere toplamda 348 kişi çalışmadan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 3 faaliyet gerçekleştirilerek, 16 genç kadın ve 7 genç erkeğin çalışmalara katılımı sağlanmıştır.

Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 1 faaliyet gerçekleşmiştir. Bu faaliyetin gerçekleşmesinde 2 kadın, 2 erkek toplam 4 genç görev almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 1 etkinlikten 1 genç kadın ve 2 genç erkek faydalandırılmıştır.

 

MARDİN

Üye sayısı 222 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 302’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 31, genç erkek sayısı ise 14 olup toplam 45 kişidir.

Düzenlenen 10 tanıtım faaliyetiyle 301 kişiye ulaşılmıştır.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 6 etkinlik düzenlenerek, 132 genç kadın ve 29 genç erkek toplam 161 genç çalışmalardan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 4 faaliyet gerçekleştirilerek, 146 genç kadın ve 48 genç erkek çalışmalara katılım sağlamıştır.

 

SİİRT

Üye sayısı 300 kadın, 500 erkek olmak üzere toplam 800’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 50, genç erkek sayısı ise 70 olup toplam 120 kişidir.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 18 etkinlik düzenlenerek; 430 genç kadın, 290 genç erkek çalışmalardan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 16 faaliyet gerçekleştirilerek, 259 genç kadın ve 225 genç erkek çalışmalara katılım sağlamıştır.

 

ŞANLIURFA

Üye sayısı 750 kadın, 700 erkek olmak üzere toplam 1,450’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 20, genç erkek sayısı ise 20 olup toplam 40 kişidir.

Düzenlenen 15 tanıtım faaliyetiyle 1.491 kişiye ulaşılmıştır.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 18 etkinlik düzenlenerek, 203 genç kadın ve 180 genç erkek çalışmalardan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 27 faaliyet gerçekleştirilerek, 1.025 genç kadın ve 849 genç erkek çalışmalara katılım sağlamıştır.

Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 9 faaliyet yürütülmüş ve 346 kişiye ulaşılmıştır. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde 22 kadın ve 19 erkek görev almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 9 etkinlikten, 20 genç kadın ve 14 genç erkek faydalandırılmıştır.

 

ŞIRNAK

Üye sayısı 55 kadın, 53 erkek olmak üzere toplam 108’dir. Gönüllü olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan genç kadın sayısı 61, genç erkek sayısı ise 54 olup toplamda 115 kişidir.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında 21 toplantı gerçekleştirilmiş ve bu yolla 6.803 kişiye ulaşılmıştır.

Kapasite artırıcı etkinlikler kapsamında (Devam eden ve tamamlanan) 26 etkinlik düzenlenerek, 781 genç kadın ve 742 genç erkek çalışmalardan faydalandırılmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 13 faaliyet gerçekleştirilerek, 112 genç kadın ve 84 genç erkek çalışmalara katılım sağlamıştır.

Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 3 faaliyet yürütülmüş 6.510 kişiye ulaşılmıştır. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde 30 kadın ve 31 erkek görev almıştır.

İstihdam başlığı altına 4 istihdam programı uygulanmış, 40 gencin istihdamı sağlanmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 1 etkinlikten 1 genç kadın faydalandırılmıştır.

PROJE KASIM 2020’DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA DEVREDİLMİŞTİR.