Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ

Gerekçe : 1980’li yılların sonunda hayata geçirilen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bugüne kadar Bölge’de girişimciliğin geliştirilmesine yönelik birçok çalışma yapılmış ve proje gerçekleştirilmiştir. 1990’lı yıllarda, farklı projeler kapsamında, Bölge’de yaygın bir şekilde “Kendi İşini Kur” eğitimleri verilmiş, ayrıca GAP Girişimci Destekleme Merkezleri Projesi çerçevesinde girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kamu tarafından oluşturulan ve/veya oluşumu desteklenen yenilik ve girişimcilik altyapısı esasen Türkiye’deki birçok ilden çok büyük bir farklılık göstermemesine rağmen, 10. Kalkınma Planı’na katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan Girişimcilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da belirtildiği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Girişimcilik Oranı oldukça düşüktür.

Amaç : Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin, mevcut durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritalarının ortaya konulmasıdır. Proje çıktıları ile Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini, rekabetçiliği, gelir düzeyini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amaçlanmaktadır.

Hedef : Bölge’nin 10. Kalkınma Planı’nda ve ilgili Öncelikli Dönüşüm Programlarında belirtilen ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere Girişimcilik ve Yenilik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara ve Bölge’ye özgü sorunların çözümüne yönelik projelerin geliştirilmesidir.

Yapılan Çalışmalar : 13 Kasım 2017 tarihinde başlatılan proje kapsamında; Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin’de  tüm bölge illerini kapsayan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri’nin (KSS), teknolojik ve ekonomik olarak yaratılan mevcut durumun ortaya konması, mevcut durum ve yönetim sistemlerinin ölçülmesi için performans göstergelerinin belirlenmesi ve önerilerin geliştirilmesi amacıyla çalıştaylar gerçekleştirildi. Bu çalıştaylar sonucunda OSB ve KSS lere yönelik raporlar hazırlandı. OSB, KSS, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) , Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve KOBİ’ lere yönelik anket tasarım çalışmaları başlatıldı.

2018 yılında yapılacak faaliyetler : İş planına göre çalışmalara devam edilmesi, anket uygulamalarının yapılması, OSB ve KSS lere yönelik mukayeseli analiz çalışmalarının yapılması, OSB ve KSS gelişim stratejileri ve yönetişim modeli raporu hazırlanması, İŞGEM’ lere yönelik çalıştay yapılması, İŞGEM’ lere yönelik çalıştay raporu, mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporu, iyi uygulamalarla karşılaştırmalı analiz raporu, yönetim süreçlerine ilişkin öneriler dökümanı ve öneri paketi, İŞGEM’ler için yeni destek modeli önerisi raporunun hazırlanması, Üniversite TGB ve TTO’ lara yönelik çalıştay yapılması, Üniversite TGB ve TTO lara yönelik çalıştay raporu hazırlanması, TGB karşılaştırmalı analiz raporu hazırlanması, mevcut durum analiz raporu ve stratejik yol haritası belirlenmesi, KOBİ’ lere yönelik çalıştay yapılması, çalıştay raporu hazırlanması, anket raporu hazırlanması, karşılaştırmalı analiz raporu hazırlanması, KOBİ’lerin iş kültürü büyüme ve finansman sorunlarını tespit etmeye yönelik mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporu hazırlanması, bölge KOBİ’lerini geliştirmeye yönelik strateji belgesi hazırlanması planlanmaktadır.