Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

KURUMSAL
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda, Kobi, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor. 

 • KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı 11.500.000 TL
 • Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı  9.000.000 TL
 • Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı 4.500.000 TL
 • Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 5.000.000 TL

 

KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı:

Programın amacı, TRC2 Bölgesindeki KOBİ'lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması ve aşağıda açıklanan öncelikler çerçevesinde firmaların desteklenmesidir. Bu amaç belirlenirken mevcut sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelişmişlik durumu ile önceki yıllarda yürütülen programlara yapılan başvurular ve diğer teşvik, destek ve hibeler göz önüne alınmıştır. Program kapsamında getirilen ciro kriteri, dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi ve konu öncelikleri ile yatay bir odaklanma tercih edilmiştir

Program Bütçesi: 11.500.000 TL 

Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için, 

Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Güden

 • Küçük ve Ortaboy İşletmeler Özel işletmeler (2016 yılı yıllık ve/veya 2017 yılı 3. çeyrek mali dönem net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000.’ TL’yi (Sekiz Milyon TL), yazılım ve tasarım sektörü için 1.000.000.-TL (Bir Milyon TL), aşmayan işletmeler)
 • Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri,
 • Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri,


Küçük ve Ortaboy İşletmelerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı:

Programın amacı, 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı’nın temel amacı ise birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanmasıdır.

Program Bütçesi: 9.000.000 TL 

Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe Belediyeleri),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)
 • Üniversiteler,
 • Turizm Sektörü İle İlgili Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb).


Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı:

Programın amacı,  TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.

Program Bütçesi: 4.500.000 TL 

Asgari: 25.000,00 - Azami: 300.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Milli Eğitim, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Anaokulu Müdürlükleri,
 • Anasınıfı Bulunan Okul Müdürlükleri,
 • Üniversiteler,
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • OSB Müdürlükleri
 • SS Kooperatifleri


Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 90’ına kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı: 

Programın amacı TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, Girişimcilik Merkezleri ile İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köyler'in ve Fuar Merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması,  sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

Program Bütçesi: 5.000.000 TL 

Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları 
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 • Üniversiteler, Fakülteler, 
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
 • Sanayi Sektörü İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb). 
 • OSB Müdürlükleri, İŞGEM’ler
 • Sanayi Sitesi Kooperatifleri


Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59

Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.gov.tr

Başvurular 29 Aralık 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

KOBİ Yazılım Tasarım Başvuru Rehberi

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

Okul Öncesi Başvuru Rehberi

Teklif Çağrısı İlanı

 

Fotoğraflar

 Duyuru Tarihi : 29 Aralık 2017 - Okunma Sayısı : 1776