Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Şanlıurfa Merkez Karaali ve Çevresi Jeotermal Sahası Rezerv ve Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi

Bu proje GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi kapsamında uygulanacak olan alt projedir.

Amacı: Karaali’deki jeotermal kaynaklardan seracılık ve sağlık turizmi alanında yararlanılmaktadır. Karaali seralarının daha çok belli bir alanda toplanması ve kuyuların birbirine yakın açılması birçok soruna neden olmuştur. Bu durum kuyularda basıncın düşmesine, kuyu sularının üretim için yetersiz olmasına, kullanılan suyun açık alanlara deşarj edilmesine ve çevre kirliliğine yol açmıştır. Ayrıca, kullanılan jeotermal suların reenjeksiyonunun sağlanmaması da bu sorunların oluşmasını hızlandırmıştır. Proje ile Karaali jeotermal kaynaklarının araştırılması, yatırımcının ihtiyacının karşılanması, sağlık turizminin geliştirilmesi, söz konusu sorunların giderilmesi, yeni kuyu yerlerinin ve reenjeksiyon kuyularının yer tespitinin yapılması amaçlanmıştır.

Proje alanı, Şanlıurfa-Merkez Karaali Köyü’nde 50 km2’lik alanı kapsamaktadır.

Yapılacak Faaliyetler: Proje ile çalışma alanında jeotermal kaynağın rezervi, kullanım kapasitesi, maksimum ısısının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak, Karaali bölgesinde yer alan jeolojik formasyonların litolojik, stratigrafik özellikleri, jeotermal oluşturan tektonik yapılar, jeolojik harita ve kesit çalışmaları, yer altı suyu taşıyan litolojik birimler, örtü kaya beslenme ve hidrotermal sistem bilgileri, jeotermal suların fiziksel ve kimyasal analizleri, mevcut jeofizik çalışmaların jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal verilerle yorumlanması ve jeotermal alanın yer altı yapısının ortaya çıkarılması, sondaj ve reenjeksiyon yerlerinin belirtilmesi, önerilen yeni sondaj kuyuları için kuyu şartnamesinin hazırlanması faaliyetleridir.

Beklenen Çıktılar: Proje sonrası yapılacak sera ve turizm faaliyetleri ekonomiye önemli katkılar yapacağı gibi, aynı alan üzerinde bulunan kuyuların ve kullanıcılarının kontrol altına alınıp; alternatif kullanım alanları geliştirilecektir. Aynı zamanda çevre kirliliği önlenmiş olacaktır. Proje sonrası alanın ekonomiye kazandırılması için model ve stratejik kararların alınması ve mevcut jeotermal su kaynaklarının daha bilinçli kullanımının sağlanması açısından çok önemli veriler teşkil edecektir. Proje ile bölgede seracılık ile uğraşan yatırımcıların düşük ısı nedeniyle artan ısıtma-donanım maliyetleri, yeterli ısıya sahip akışkan sayesinde minimuma inecektir.

GAP İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Valiliği arasında yapılan protokol ile ‘’GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi” kapsamında “Şanlıurfa Merkez Karaali ve Çevresi Jeotermal Sahası Rezerv ve Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi’’ 2016 yılında jeotermal saha etüt çalışma raporu kitap haline getirilmiştir.