Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
GAP
Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi

Projenin Kapsamı, Amacı ve Faaliyetleri

Proje Adı: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2017- 2022

Proje Süresi: 5 Yıl

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe

Uygulayıcı Kurum: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

Amacı: GAP Bölgesinde tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanlarında, üretim faktörlerinin ve üretim kaynaklarının daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılması suretiyle, bölgenin rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

 

Hedefleri: Proje ile GAP Bölgesinin başat ekonomik sektörleri arasında yer alan tarımsal üretimde ve tarımsal ürünlerin işlenmesinde başta su ve enerji olmak üzere, kaynakların en etkin biçimde kullanımımın modellenmesi ve yaygınlaştırılması ve birincil üretim ve işleme süreçlerinde verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Projenin ilk fazında UNDP ile teknik iş birliği yapılmıştır. İkinci fazında ise UNDP teknik desteğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası paydaşlarla proje faaliyetleri devam etmektedir.

 

Faaliyetler:

Bileşen 1: Mevcut Durum Analizi

1.1 Bölgesel stratejik ürünlerin belirlenmesine yönelik filtreleme yaklaşımının geliştirilmesi

1.2 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı ikincil analizler

1.3 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı birincil analizler

1.4 Bulguların raporlanması

 

Bileşen 2: Stratejik Planlama

2.1 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı öngörü çalışması

2.2 Pilot girişimlerin tasarlanması  

2.3 Stratejik çerçeve raporunun hazırlanması

 

Bileşen 3: Pilot Uygulamalar

3.1 Pilot işletmelerin belirlenmesi

3.2 Pilot proje planlarının hazırlanması

3.3 Pilot işletme dönüşüm programlarının hazırlanması

3.4 Uygulama, izleme ve değerlendirme

 

Bileşen 4: Sürdürülebilirlik Altyapısının Oluşturulması

4.1 Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması

4.2 Yönetişim yapısının kurulması ve koordinasyon

4.3 Eğitim ve yayım

4.4 Kurumsal yetkinlikler ve ölçeklendirme

 

Beklenen Çıktılar:

 •  Küresel ve ulusal yönelimler ve kıyaslamalar kullanılarak tarım ve tarıma dayalı sanayide Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mevcut durumunun tespit edilmesi 
 • Tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliği stratejik çerçevesinin oluşturulması
 • Pilot projeler uygulanarak kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir modellerin oluşturulması
 • Sürdürülebilirlik altyapısının oluşturularak proje etkisinin sürdürülebilir hale getirilmesi  

 

Yapılan Faaliyetler

 • GAP Bölgesinin sosyo-ekonomik yapısına en çok etkide bulunan ve proje kapsamında toplam kaynak verimliliği ekseninde değer zinciri analizleri gerçekleştirilecek tarımsal ürünlerin seçimine yönelik parametrik filtreleme yaklaşımı geliştirilmiş ve 7 adet stratejik tarımsal ürün (Pamuk, buğday, mısır, kırmızıbiber, Antep fıstığı, zeytin ve koyun sütü) belirlenmiştir. 
 • GAP Bölgesi sathında 43 adet tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmesinde veri derleme ve mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde, 143 çiftçi ve 24 endüstriyle işletme ile elektronik ortamda anket yapılmıştır.
 • Bölge genelinde Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV) ile birlikte belirlenen 7 stratejik ürün için tüm değer zincirlerini kapsayan etüt çalışmaları yapılmaktadır.
 • Bölgedeki kamu kurumu, özel sektör ve üniversitelere yönelik kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri yapılmıştır.
 • İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) ile birlikte pamuk üretiminde verimlilik üzerine bir proje çalışması yürütülmektedir (2019-2021).
 • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Harran Üniversitesi iş birliği ile “Nesnelerin İnterneti Vasıtasıyla Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Etkinliği ve Verim Artışı Sağlanmasının Ekonomik ve Çevresel Etkileri Projesi” yürütülmektedir(2019-2021).
 • Karacadağ Kalkınma Ajansı ile “Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı” ortak mali destek programı yapılmıştır.  Bu kapsamda Şanlıurfa’da 8 adet projeye 2.101.000 TL, Diyarbakır’da 3 adet projeye 1.000.000 TL destek sağlanmıştır (2019).
 • GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile “Bitkisel Gıda Tedarik Zincirinde Tohumluk Üretimde Kaynak Verimliliği Artırmak Projesi” yürütülmektedir (2020-2021).
 • İpekyol Kalkınma Ajansı ile “Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması Projesi” yürütülmektedir (2021).
 • Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı ile ortak Mali Destek Programı hazırlıkları devam etmektedir.