Tasarım ve Programlama - GAP İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Ercan YİĞİT

Tasarım ve Programlama - Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Ercan YİĞİT

Anasayfa - Site Haritası - E-Mail - İletişim - English
Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artırımı Projesi

Amaç:

GAP Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerin (Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri) sunduğu hizmet yelpazesinin genişletilmesi ile sunulan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla; insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik eğitim programlarının uygulanmasıdır.

 

Gerekçe:

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılı içinde yapılan “Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi” araştırması sonuçlarına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yerel yönetimlerin vizyon ve misyonlarının belirlenmesi, çalışanların yetki, sorumluluk ve görev tanımlarının belirginleştirilmesi, kuruma kolay ulaşım, yönetim süreçlerine demokratik katılım, bilgi edinme hakkı, belge temini, yararlanıcı bilgi sistemi ve yararlanıcı memnuniyeti konularında yeterince etkin olmadıkları görülmüştür. Ayrıca, kurumsal etkinlik açısından önemli olan ve yukarıda sayılan temel boyutlarda kurumların kendilerini yeniden gözden geçirmelerinin gerekli olduğunu gösteren araştırma, yerel yönetimlerde verilen hizmet içi eğitim programlarının; kurumdan kuruma, ilden ile ve aynı zamanda kurum/kuruluşların büyüklüğü ile doğrudan ilişkili olmak üzere değişmekle birlikte, genelde yetersiz olduğunu göstermiştir. Bu durumun, yerel yönetimlerin verdiği hizmetleri olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Öte yandan araştırma sonucunda, hayat boyu öğrenme ve kaliteli hizmet için sürekli yenilenme ilkeleri doğrultusunda, gerek yöneticiler ve gerekse çalışanlar için ayrı olacak şekilde bir dizi hizmet içi eğitim programının yapılmasının gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu gerekçeler temelinde hazırlanan proje ile GAP Bölgesi’nde bulunan yerel yönetimlerin insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla sunduğu hizmetler geniş bir yelpazeye yayılacak, kalitesi ve etkinliği artacak ve hizmetlerin hedef gruba erişimi artacaktır.

 

Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar

Projenin hedef grubu, GAP Bölgesinde bulunan belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, birim amirleri, teknik personelleri, uzmanları ile il özel idarelerin yönetici, uzmanları ve diğer çalışanlarıdır. Projeden etkilenecek diğer taraf ise bu kurumların hizmetlerinin hedef grubu olan halktır.

 

Projenin Hedefleri:

2015-2018 döneminde uygulanacak olan projenin nihai hedefi; Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerindeki büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ile il özel idarelerinin sunduğu hizmetlerin yelpazesinin genişletilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle;

  • Yerel yönetimlerin eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, 
  • İhtiyaçları gidermeye yönelik eğitim konularının belirlenmesi,
  • Eğitim programlarının hazırlanması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
  • Projenin etki-değerlendirmesinin yapılması,
  • Bölgedeki yerel yönetim birimlerinin ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimlere erişimini artıracak platformların kurulmasıdır.

 

Sonuç:

2014-2018 Döneminde uygulanan proje kapsamında 2015 yılında ihtiyaç analizi yapılmış ve eylem planı çıkarılmıştır. 2015 yılının ikinci altı ayı ve 2018 döneminde uygulanan kişisel gelişim, proje döngüsü yönetimi, mültecilerle çalışma farkındalığı, halkla ilişkiler ve etkinlik yönetimi, iletişim ve çalışma yönetimi, takım yönetimi, takım çalışması, liderlik, kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin bilgi ve becerisini artırma ve Auto-cad konularında eğitimler ve teknik geziler aracılığıyla 3.000 kişiye ulaşılmıştır.